Plat za prácu nadčas vedúceho zamestnanca

Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v rámci organizácie poskytujúcej služby vo verejnom záujme (rozpočtová organizácia mesta) na II. stupni riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ – štatutár organizácie), náhradné voľno alebo zvýšená hodinová sadzba z funkčného platu?

Image5347
Celá otázka:

Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v rámci organizácie poskytujúcej služby vo verejnom záujme (rozpočtová organizácia mesta) na II. stupni riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ – štatutár organizácie), náhradné voľno alebo zvýšená hodinová sadzba z funkčného platu v prípade, že tento vedúci zamestnanec pracuje v jednozmennej prevádzke (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) a odpracuje viac hodín v rámci tejto zmeny?

Zamestnávateľ primárne postupuje pri odmeňovaní zamestnancov v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnávateľovi z dikcie ustanovenia § 19 ods. 3Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas." vyplýva, že predmetnému vedúcemu zamestnancovi patrí, resp. vzniká nárok na príplatok za prácu nadčas vo forme náhradného voľna. Avšak skutočnosti neupravené v tomto právnom predpise (napr. organizácia práce nadčas, zákaz práce určitým kategóriám zamestnancov a pod.) sú upravené v sekundárnom právnom predpise, a to v Zákonníku práce, okrem iného ustanovenie § 121 ods. 2Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno."

Odpoveď:

Podľa Zákonníka práce práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

K práci nadčas v prípade uvedenom v otázke dochádza vtedy, ak práca vykonávaná nad určený pracovný čas bola so zamestnávateľom vopred dohodnutá alebo bola vykonávaná na základe príkazu zamestnávateľa a zároveň bola vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien platného u zamestnávateľa. Bez príkazu zamestnávateľa alebo predchádzajúcej dohody so zamestnávateľom nemožno považovať každú prácu, ktorú zamestnanec vykonáva nad určený týždenný pracovný čas mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za prácu nadčas.

Celú odpoveď na otázku nájdete tu.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.08.2017