Platové tarify od 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dlžky započítanej praxe.

Image40687

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vydanie nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, uvádza, ako pomôcku pre aplikačnú prax:

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedenou novelizáciou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) dochádza aj k redukcii počtu platových tried zo súčasných 14 platových tried na 11 platových tried.

Pozrite si:

Na základe zmien účinných od 1. januára 2019:

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

09.01.2019