Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Školy a školské zariadenia nie sú prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine.

Image38001

Oprávnenie škôl a školských zariadení vykonávať podnikateľskú činnosť, t. j. podnikať, je legislatívne upravené v § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s cieľom určiť podrobnejší postup vykonávania podnikateľskej činnosti v školách a v školských zariadeniach vydalo metodický pokyn č. 12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

„Podnikanie“ definuje Obchodný zákonník ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) upravuje podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom.

Znaky podnikania:

  • je to sústavná činnosť, nie činnosť, ktorá sa vykonáva príležitostne alebo ojedinele,
  • je to činnosť, ktorá sa vykonáva samostatne, tzn. že právnická osoba sama rozhoduje o podnikaní, nejde o činnosť v rámci pracovného pomeru,
  • je to činnosť, ktorá sa vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
  • účelom jej vykonávania je dosiahnutie zisku. 

Školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) nie sú prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. Ak začnú vykonávať činnosť, z ktorej sa bežne dosahuje zisk a ktorá zakladá konkurenciu s inými podnikateľskými subjektmi, pôjde o výkon podnikateľskej činnosti.

Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine. Vykonávanie podnikateľskej činnosti nesmie ohroziť kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti školy a obmedziť rozsah plnenia základných úloh, ktoré škole vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zriaďovacej listiny. Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je vždy potrebný súhlas zriaďovateľa školy a vyjadrenie rady školy.

Školy najčastejšie podnikajú v stravovacích službách (využívajú možnosti zariadení školského stravovania), v ubytovacích službách (využívajú možnosti a kapacity internátov), v realizovaní kurzov a seminárov pre dospelých (jazykové, hudobné, remeselné, umelecké a pod.), v prednáškovej a lektorskej činnosti.

Podnikateľská činnosť môže nadväzovať na prácu žiakov vykonávanú v rámci praktického vyučovania, v tomto prípade pôjde najmä o predaj školských suvenírov, predaj rôznych výrobkov (samolepky, kalendáre, príručky), poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou a propagáciou školy, internetový klub, knižný klub a pod.

Predmetom podnikateľskej činnosti môže byť aj prenájom nebytových priestorov a hmotného majetku škôl.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie aj so vzorom smernice nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

07.05.2018