Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.

Cieľom Výzvy je podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v rámci stredných odborných škôl v súlade s cieľmi akčných plánov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podporovanými oblasťami sú zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami a didaktickými prostriedkami a vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári (1 originál písomne + elektronická verzia na CD) na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezenčnej pečiatke v podateľni) podľa zverejnených požiadaviek je 31. máj 2019.
 
Zámer a cieľ výzvy

Regionálnymi centrami vzdelávania sa na účely tejto výzvy rozumejú stredné odborné školy a stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v najmenej rozvinutých okresoch podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov“), ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných a učebných odboroch a akreditované programy ďalšieho vzdelávania, ktoré promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu prácev danom regióne. Regionálne centrum vzdelávania s vyššie uvedenými charakteristickými znakmi predstavuje cieľovú kategóriu, ku ktorej má smerovať aktivita zriaďovateľa školy a podpora ministerstva v intenciách akčných plánov podľa § 4 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Regionálnymi centrami vzdelávania sa rozumejú aj centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP) podľa § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. v najmenej rozvinutých okresoch.

Zámerom výzvy je rozvoj ľudských zdrojov v najmenej rozvinutých okresoch podporou budovania regionálnych centier vzdelávania v súlade s cieľmi spomínaných akčných plánov.

Cieľom výzvy je podpora budovania regionálnych centier vzdelávania, ktorá sa týka podpory pri zabezpečovaní - odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálnotechnického a priestorového zabezpečenia,
  • odborného vzdelávania a prípravy modernými didaktickými prostriedkami,
  • vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom odborníkov z praxe a na základe aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov; najmä podporou vzdelávania vo firemnom prostredí, v oblasti moderných výrobných technológií a pracovných postupov.

Dĺžka trvania rozvojového projektu

Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 1. júla 2019 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2019.

Žiadateľ

Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“ (ďalej len „rozvojový projekt“) môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy) a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením) (ďalej len „žiadateľ“).

Realizátormi predmetných rozvojových projektov sú stredné odborné školy a stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v okresoch, ktoré majú ku dňu vyhlásenia tejto výzvy schválené akčné plány podľa § 4 ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „realizátor“)

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.