Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 6. máj 2019.

Okruh oprávnených žiadateľov

Finančné prostriedky sa poskytnú zriaďovateľom základných škôl a stredných škôl na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom o účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej
gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 môže byť zriaďovateľ školy), v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, (ďalej len „žiadateľ“).

Prioritné témy výzvy

a) Pre školu, ktorá predkladá žiadosť o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu prvý krát, sú oblasťou podpory témy Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 súhrne:

  • finančná zodpovednosť spotrebiteľov,
  • plánovanie, príjem a prácu,
  • rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,
  • úver a dlh,
  • sporenie a investovanie,
  • riadenie rizika a poistenie, so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.

b) Pre školu, ktorá už aspoň raz čerpala účelové finančné prostriedky pridelené ministerstvom na financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného
zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, sú oblasťou podpory témy zamerané na:

  • boj proti korupcii, podvodom, ochrana finančných záujmov EÚ,
  • výchovu k podnikaniu,
  • ochranu spotrebiteľa.

Rozvojový projekt školy musí byť v súlade s kompetenciami požadovanými Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 1.2. Ciele a aktivity rozvojového projektu sú spracované pre jednu z troch vyššie uvedených tém, ktorú si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

Dĺžka trvania rozvojového projektu

Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 10. júna 2019 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.