Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“ vo výške 28 000,- EUR.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 28. mája 2019 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“.

Prioritné témy výzvy

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Ďalšími oblasťami podpory sú:
  • rozvíjanie národnostnej identity a zohľadnenie špecifík národností vo vyučovacom procese,
  • aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority,
  • aktivity vedúce k spoznávaniu cudzích kultúr,
  • aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť detí a žiakov rôznych národnostných menšín,
  • formovanie vzťahu k histórii, kultúre a tradíciám vlastného regiónu,
  • ľudové remeslá v regióne a ich odkaz pre školy,
  • aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a organizáciami v regióne.

Dĺžka trvania rozvojového projektu

Realizácia rozvojového projektu môže byť najskôr od 1. augusta 2019 a všetky aktivity musia byť ukončené do 10. decembra 2019.

Oprávnení žiadatelia

Zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (ďalej len „žiadateľ“).


Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 7. júna 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.