„POSSIBILITAS“

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásial Grantový program „POSSIBILITAS“ Terapie pre deti zo sociálne slabších rodín.

Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú  poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti s neuromuskulárnymi poruchami a spolu s intenzívnym programom Therasuit sa snažia o cvičenie v príjemnej atmosfére s dôrazom na výsledok rehabilitácie.

Uvedomujúc si obrovské finančné zaťaženie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sme sa rozhodli pomôcť týmto rodinám v ťažkej situácii a v roku 2017 po prvýkrát poskytli príspevok na dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt pre 12 detí  z rodín v sociálnej núdzi. Deti sme vyberali zo zoznamu žiadateľov o absolvovanie rehabilitácií z celého Slovenska, ktorí mali zaslanú žiadosť, odborným lekárom indikované rehabilitácie a preukázateľný sociálny status.

Presvedčení výsledkami u detí, ktoré absolvovali rehabilitácie, sme v spolupráci naďalej pokračovali. V roku 2018 absolvovalo intenzívne dvojtýždňové rehabilitácie ďalších 33 detí z rodín v núdzi.

Veríme, že našou aktivitou pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám. Preto v spolupráci s centrom pokračujeme aj v roku 2019 a v apríli plánujeme podporiť ďalšie Vaše žiadosti. 

Všeobecné informácie 2019

Cieľová skupina:

 • Zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 26 rokov zo sociálne slabších rodín
 • Zdravotne znevýhodnené deti a mládež do 26 rokov z rodín zamestnancov Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services a Porsche Slovakia Cieľ grantového programu:
 • Podporiť progres u detí so zdravotným hendikepom
 • Umožniť indikované rehabilitácie a terapie u detí zo sociálne slabších rodín
 • Podporiť dostupnosť terapií i sociálne znevýhodneným hendikepovaným deťom
 • Sprístupniť unikátne cvičenia TheraSuit® i pre deti zo sociálne slabšieho prostredia

Predpokladaný počet terapiami podporených detí v 2019:

30 detí zo sociálne slabších rodín získa grantom plne hradené dvojtýždňové intenzívne pohybovo-terapeutické rehabilitačné cvičenia. Grant sa týka výhradne terapie - bez ubytovania a stravy!

Časový harmonogram 2019

Prijímanie žiadostí o terapie z grantu pre rok 2019:

Písomnú alebo online žiadosť je potrebné zaslať priamo centru Possibilitas, na adresu: 

POSSIBILITAS, Žilinská cesta 684/61, 921 01 Piešťany
resp. online na: possibilitas@possibilitas.sk
alebo cez kontaktný formulár: http://www.possibilitas.sk/objednavka/

V žiadosti odporúčame zreteľne uviesť, že žiadate o zaradenie do terapií hradených z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia, ak spĺňate grantové pravidlá – predovšetkým príslušnosť k rodinám zo sociálne slabšieho prostredia.

Žiadosti pre rok 2019 je potrebné zaslať do 29. 3. 2019.

Rozhodnutie: Rozhodnutie o poskytnutí terapií prostredníctvom grantu sa dozviete v apríli 2019

Realizácie terapií: Počas celého kalendárneho roka

Záverečná správa: Fotodokumentácia z absolvovaných terapií + správa z centra Possibilitas

Podmienky pre pridelenie terapie z grantového programu POSSIBILITAS

 • Dieťa vo veku od 3 rokov s neurologickým poškodením alebo poúrazovým stavom s neuromuskulárnou poruchou s indikovanou rehabilitačnou terapiou (najmä deti s detskou
  mozgovou obrnou a príbuznými genetickými vadami) 
 • Doterajšia pravidelná lekárska starostlivosť dieťaťa
 • Dodržiavanie nariadeného liečebného režimu nadstaveného lekárom
 • Aktívna účasť dieťaťa v liečebnom procese, neustála snaha rodičov o progres dieťaťa
 • Dieťa musí mať trvalé bydlisko na Slovensku
 • Ochota absolvovať dvojtýždňové cvičenie výhradne v centre Possibilitas v Piešťanoch
 • Dodržiavanie pokynov fyzioterapeutov a odborného personálu centra Possibilitas
 • Poskytnutie lekárskej správy pre vhodnosť či opodstatnenosť indikácie terapeutických cvičení
 • Krátky opis sociálneho statusu rodiny v rámci žiadosti
 • Uviesť v žiadosti, ak je rodičom dieťaťa zamestnanec Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group
  Services alebo spoločnosti Porsche Slovakia
 • Súhlas s fotodokumentáciou dieťaťa z absolvovania terapií z grantového programu
 • O vhodnosti nástupu dieťaťa na intenzívnu terapiu rozhodne odborník z centra Possibilitas, obvykle po absolvovaní úvodnej konzultácie
 • Nie je možné previesť pridelenú terapiu z grantu na finančnú hotovosť. Poskytnutá terapia z grantového programu sa vzťahuje výhradne na absolvovanie dvojtýždňového terapeutického cvičenia v centre Possibilitas pre konkrétne dieťa podľa údajov uvedených v žiadosti , nie je možné použiť ho na poskytnutie stravy, ubytovania, cestovné či iné výdavky spojené s liečebným terapeutickým cvičením, ani ho nie je možné použiť pre inú osobu, než na ktorú znela žiadosť, či na terapie v inom centre.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia chce touto cestou kráčať spoločne s ľuďmi na Slovensku, a to tak, že podporí inovatívne vzdelávacie koncepty.