Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách od 1. 7. 2018 zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detail­nejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy.

Image38565

Hospodárenie v pozemkovom spoločenstve a vlastníctvo je špecifické pre podielnikov, fyzické osoby.

V praxi sa stretávame aj s pojmom urbariát alebo urbár, v zmysle platných právnych predpisov však ide o pozemkové spoločenstvo.

Pod pojmom urbár rozumieme súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, osôb, ktoré sú združené v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa väčšinou nachádza v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny.

Legislatívne a právne hľadisko

Spôsob a podmienky hospodárenia v lesoch v minulosti upravoval zákon č. 181/1995 Z. z., v súčasnosti je platný zákon č. 97/2013 Z. z.

Zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemko­vých spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov ku dňu 30. 6. 2014 pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. zanikli.

Z právneho hľadiska je toto vlastníctvo osobitný druh podielového spoluvlastníctva.

Odlišnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden identický, konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť.“

To znamená, že aj keď urbár tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú teda spoločný právny režim. Urbárnik (vlastník podielu na urbárskej pôde) nemôže predať svoj podiel k jednému pozemku, ale môže previesť podiel na „spoločnej nehnuteľnosti“, teda na všetkých pozemkoch tvoriacich urbár.

Z tohto hľadiska sa hovorí o nedeliteľnosti urbára, ktorá je ukotvená aj v zákone o pozemkových spoločenstvách. V katastri nehnuteľností sa táto nedeliteľnosť prejavuje tým, že na všetkých „urbárskych“ listoch vlastníctva má každý zo spoluvlastníkov rovnaký podiel.

Pripravovaná novela zákona o pozemkových spoločenstvách

Dňa 14. marca 2018 bol v NR SR schválený zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách vstúpi do platnosti od 1. 7. 2018.

Zmenou zákona o pozemkových spoločenstvách je snaha riešiť pretrvávajúce problémy:

 • súvisiace s vnútornou organizáciou a fungovaním pozemkových spoločenstiev
 • vzťahom pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu
 • zabezpečením riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov.

Novela zákona zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev (ďalej len „register“) a rieši aj viac detail­nejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy.

V zákone sa aplikujú skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Snahou zákona je riešiť dlhodobé problematické otázky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva, ktorou je spoločná nehnuteľnosť a jej obhospodarovanie pozemkovým spoločenstvom, ktoré pretrvávajú v našom právnom poriadku ešte z čias feudalizmu.

Zmenou zákona sa rozširujú nové mož­nosti ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, najmä vytváraním a posilňovaním usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom.

Najdôležitejšou zmenou zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti, pričom je aj naďalej platný princíp nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva (výnimka je možná len pri pozemkových úpravách).

OBSAH článku:

 • Legislatívne a právne hľadisko
 • Zdaňovanie podielov na zisku vyplatených členom PS za rok 2017
 • Spôsob zdanenia príjmov u pozemkového spoločenstva
 • Podiely na zisku od zahraničného pozemkového spoločenstva
 • Podiel na zisku vyplatený právnickej osobe
 • Zdaňovanie podielov na zisku vykázaných za predchádzajúce roky
 • Zápočet daňovej licencie u pozemkového spoločenstva
 • Legitimita nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločnej nehnuteľnosti
 • Ukončenie činnosti PS bez zmeny na novú právnu formu
 • Rezerva na lesnú pestovnú činnosť
 • Povinnosť používať ERP a VRP
 • Pripravovaná novela zákona o pozemkových spoločenstvách

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku s príkladmi účtovania nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Marta Boráková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Marta Boráková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

18.06.2018