Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. V cit. ustanovení je uvedené aj oprávnenie obce ustanoviť si uznesením ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú tak špecifickou internou právnou úpravou, ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje uznesením.

tt_zlozky-v-krabiciPravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obec __________ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“).

I. časť

Úvodné ustanovenia

1. Cieľom Pravidiel je zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon kontroly v podmienkach územnej samosprávy obce _____________ .

2. Postup podľa týchto Pravidiel sa nevzťahuje na kontrolnú činnosť vykonávanú ako súčasť riadiacej činnosti jednotlivých subjektov v podmienkach územnej samosprávy obce. Starosta obce a štatutárne orgány týchto subjektov zodpovedajú za vytvorenie a realizáciu funkčného a účinného systému vnútornej kontroly vo svojej pôsobnosti.

3. Postup podľa týchto Pravidiel sa nevzťahuje ani na výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), ktorý je upravený pre podmienky obce a ostatných subjektov v podmienkach územnej samosprávy obce, ktoré sú orgánmi verejnej správy, interným predpisom.

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé jej znenie nájdete tu.

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

13.06.2017