Právomoci starostu po poslednej veľkej novele zákona o obecnom zriadení

Nie je cieľom tohto príspevku vymenovať všetky oprávnenia alebo povinnosti starostu ani podrobnejšie opisovať ich konkrétny význam; cieľom je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení.

Image38839

Cieľom článku je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení. Na jeho činnosť ale majú vplyv aj iné zákony, pozri ďalej nižšie napr. zákon o obecnej polícii.

1. Úvod

Veľká novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018, sa na niektorých miestach dotkla aj vybraných právomocí starostu obce (v článku ďalej aj ako „starosta“). Preto si v tomto príspevku postupne predstavíme právomoci starostu podľa účinnej právnej úpravy práve v znení tejto veľkej novely.

Nie je cieľom tohto príspevku vymenovať všetky oprávnenia alebo povinnosti starostu ani podrobnejšie opisovať ich konkrétny význam; cieľom je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení. Na jeho činnosť ale majú vplyv aj iné zákony, pozri ďalej nižšie napr. zákon o obecnej polícii.

2. Starosta ako jeden z orgánov obce

Zákon o obecnom zriadení rozoznáva dva orgány obce, a to obecné zastupiteľstvo a starostu. Iné inštitúty, ako napr. komisie alebo hlavný kontrolór, nemajú postavenie orgánov obce.

Pri rozlišovaní, či konkrétna vec patrí do právomoci obecného zastupiteľstva alebo starostu, sa uplatní generálne rozlišovacie pravidlo podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce zverené obecnému zastupiteľstvu. Právomoc rozhodovať tak má vždy len jeden z uvedených dvoch orgánov obce; nemôže ísť o vec, o ktorej by mohlo rozhodnúť obecné zastupiteľstvo aj starosta.

3. Rámcový výpočet doterajších právomocí starostu

Medzi doterajšie právomoci starostu patrí to, že:

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

16.07.2018