Príkazná zmluva + vzor

Tento typ zmluvy sa obvykle využíva na vykonanie určitej náhodnej alebo príležitostnej činnosti. Je  potrebné dávať pozor, aby sa touto zmluvou nezakrývala činnosť, ktorá by mala byť predmetom napr. pracovnoprávneho vzťahu. Príkazná zmluva môže byť využívaná na rôzne účely – napr. na výkon funkcie člena poroty, rozhodcu zápasu, a to najmä tam, kde z určitých dôvodov pracovnoprávny alebo podnikateľský vzťah neprichádza do úvahy.

tt_zmluva-flatPríkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Z praktických dôvodov sa na tomto mieste nebudeme zaoberať osobitnými druhmi príkaznej zmluvy, a to zmluvou o obstaraní veci (§ 733 až § 736 Občianskeho zákonníka) a zmluvou o obstaraní predaja veci (§ 737 až § 741 Občianskeho zákonníka).

1. Použitie

Tento typ zmluvy sa obvykle využíva na vykonanie určitej náhodnej alebo príležitostnej činnosti. Je  potrebné dávať pozor, aby sa touto zmluvou nezakrývala činnosť, ktorá by mala byť predmetom napr. pracovnoprávneho vzťahu, čiže by mala charakter závislej práce (ktorou je podľa § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom), pretože táto môže byť podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca pritom nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu. 

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

20.07.2017