PRIORITY mládežníckej politiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež.

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

Vymedzenie výzvy

Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je:

 1. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
 2. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
 3. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
 4. prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020;
 5. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň:

 1. preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na celoštátnej úrovni a spadajú do definície „národnej rady mládeže“ v zmysle prílohy 1 Uznesenia Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 (2018/C 456/01)
 2. nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

Oprávnené aktivity

 1. semináre, školenia, workshopy
 2. fokusové skupiny, okrúhle stoly, webináre
 3. konzultácie so zainteresovanými stranami,
 4. informačné dni a verejné diskusie, kampaň k šíreniu výsledkov
 5. zber údajov a spracovanie výstupov konzultácií,
 6. a iné aktivity v súlade s cieľmi výzvy.

Oprávnené cieľové skupiny

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia do 30 rokov vrátane, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou3 a zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Spôsob a termín doručenia žiadosti

 1. Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 1. apríla 2019 do 14:30 hod.
 2. Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 1. apríla 2019 na adresu:
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4.
 3. Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v deň uzávierky do 14:30 hod.
 4. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.
 5. Žiadosť musí byť zviazaná (v hrebeňovej väzbe) a odovzdaná v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu PRIORITY/D/2/2019“. Na obale zásielky musí byť uvedený aj názov a úplná adresa žiadateľa.

Konzultácie k výzve

Konzultácie k výzve poskytuje:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK – 842 58 Bratislava 4
Mgr. Anna Máriássyová
tel. +421 2 59 296 301
email: anna.mariassyova@iuventa.sk.
Konzultácie sa zabezpečujú od 1.3. do 29.3.2019 vrátane. Otázky budú zodpovedané do 5 pracovných dní. Telefonicky poskytnuté odpovede nie sú záväzné a nie je možné sa na ne odvolávať. Záväzné sú len odpovede poskytnuté písomne (listom, e-mailom).

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.