Príplatky za prácu počas víkendu

Vrátnici študentských domovov pracujú v dvojzmennej prevádzke striedavo. V pracovnej zmluve majú ustanovený týždenný pracovný čas 36,25 hod. Ako sa novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 dotýka príplatkov týchto vrátnikov?

Image37579

Celá otázka:

Zamestnanci vo verejnej správe majú funkčný plat podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vrátnici študentských domovov pracujú v dvojzmennej prevádzke striedavo, t. j. od 7:00 do 19:00 hod. a od 19:00 do 7:00 hod. V pracovnej zmluve majú ustanovený týždenný pracovný čas 36,25 hod. Sú prípady, keď vrátnici pracujú v sobotu alebo v nedeľu a na tento deň pripadne zároveň aj sviatok, v tom prípade majú nárok na súbeh príplatkov.

Ako sa novela Zákonníka práce dotýka príplatkov týchto vrátnikov? Majú nárok na príplatok za sobotu/nedeľu alebo za sviatok aj v tom prípade, ak ich obvyklý pracovný deň – zmena – pripadne na sobotu/nedeľu alebo sviatok?

Ďalšia moja otázka je v súvislosti s vrátnikmi na fakultách, ktorí pracujú striedavo každý druhý deň 12 hodín (od 7:00 do 19:00 hod.). Ich ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hod. Ak pracovný deň (12 hod. - 1 zmena) týchto vrátnikov pripadne na sviatok, t. j. nepracujú, majú nárok na mzdu za sviatok na 7,5 alebo na 12 hodín?

Druhý prípad, ak podľa harmonogramu vrátnik nemá pracovať vo sviatok, aj v tom prípade má nárok na mzdu za odpracovaný deň - sviatok (na 7,5 h)? Sviatok sa podľa § 18 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme považuje za odpracovaný deň, za ktorý im patrí mzda.

Odpoveď:

Podľa § 17 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z.) zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.

Novela Zákonníka práce sa teda premietla aj do zákona č. 553/2003 Z. z., a to úpravou § 17 určujúceho minimálnu výšku príplatku, ktorý musí byť v sume ustanovenej podľa Zákonníka práce.

Zákonník práce určuje sadzby príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu v nových § 122a a § 122b. V tejto súvislosti si zároveň dovoľujeme uviesť, že Zákonník práce počíta s tzv. prechodným obdobím, t. j. obdobím od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019, kedy platia nižšie sadzby (za prácu v sobotu 20 %, resp. 25 % sumy min. mzdy, za prácu v nedeľu 45 %, resp. 50 % sumy min. mzdy) v porovnaní so sadzbami, ktoré budú platiť od 1. 5. 2019.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.07.2018