Príručka pre žiadateľa NFP a prijímateľa NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty (prioritné osi 2,3 a 4) a Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4).

operačný program ľudské zdroje

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty (prioritné osi 2,3 a 4), verziu 1.1, ktorá nadobúda účinnosť dňa 28.11.2017. Príručka spolu s prílohami je dostupná

tu: Príručka pre prijímateľa NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), verziu 2.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 28.11.2017. Príručka spolu s prílohami je dostupná

tu: Príručka pre žiadateľa NFP

 

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky.

Dátum publikácie

29.11.2017