psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 30 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019.
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ je v roku 2019 stanovená na 3 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
 
Základný cieľ

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:
  1. skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“),
  2. podpora materiálno-technického vybavenia centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) a CŠPP, najmä s nadregionálnou pôsobnosťou, t. j. zdrojové centrá podľa § 133 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „školské poradenské zariadenia“) poverené metodickým usmerňovaním zriaďovateľmi podľa § 130 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  3. skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva zabezpečením diagnostických testov na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky (okrem Testu školskej pripravenosti distribuovaného v roku 2016 Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie),
  4. podporné opatrenia pre zabezpečovanie integrovanej výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným postihnutím - materiálno-technické vybavenie a kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre CŠPP, vrátane krátkodobých pobytov detí a ich zákonných zástupcov v týchto zariadeniach.

Trvanie projektu

Obdobie realizácie rozvojového projektu: od 1. júla 2019 do 15. decembra 2019.

Predkladanie žiadostí

Okruh oprávnených žiadateľov:

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktorý zriaďuje školské poradenské zariadenia.

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu na základe tejto výzvy je možné uchádzať sa formou žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. V príslušnom kalendárnom roku môže predložiť žiadateľ len jednu žiadosť o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2019“ vo vzťahu k príslušnému školskému poradenskému zariadeniu.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou rozvojového projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 31. mája 2019 s označením na obálke „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na poštovej pečiatke. Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v jednom vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD.

Písomná žiadosť obsahujúca cieľ rozvojového projektu, charakteristiku rozvojového projektu, časový harmonogram realizácie rozvojového projektu a analýzu finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu neprekročí 4 strany textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte iba nutné obrazové prílohy). Formulár žiadosti je k dispozícii na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo/Rozvojové projekty v regionálnom školstve.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja preverí úplnosť predkladaných žiadostí a predloží úplné a schválené žiadosti za školské poradenské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, predloží aj so zoznamom žiadostí spĺňajúcich kritériá v elektronickej podobe sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR na jednom CD v lehote do 10. júna 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.