Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre subjekty verejnej správy

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi. Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

Image26841

1. marca 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. z 9. decembra 2015 (v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z.) o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

V nami predloženom vzore registratúrneho poriadku sú zapracované zmeny, ktoré nastali v súvislosti so správou registratúry na základe novelizácie zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

Pôvodcovia registratúry I. kategórie povinní vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán:

  • orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy),
  • organizácie zriadené a založené orgánmi verejnej moci,
  • právnické osoby zriadené zákonom,
  • podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou orgánu verejnej moci alebo ním založené a zriadené,
  • právnické osoby konajúce vo verejnom záujme.

 

Príloha č. 2

... (uviesť číslo predpisu)

Nariadenie (uviesť názov predpisu – nariadenie, príkaz, interná smernica...)

.............. (uviesť názov úradu, organizácie, spoločnosti, ďalej len „úrad“)

z .......... 2019 (uviesť presný dátum vydania)

o registratúrnom poriadku

(hlavičku upraviť podľa legislatívnych pravidiel úradu)

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu§ 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. v pôsobnosti ... (uviesť úplný názov úradu, uviesť pracoviská, pobočky.. ) ustanovujem tento:

 

Registratúrny poriadok ....

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu... (doplniť podľa organizačného poriadku úradu a podľa legislatívnych pravidiel úradu, ak úrad nemá organizačné útvary, nepíše ich, napíše napr. iba odborných zamestnancov úradu, resp. postup jednotlivých zamestnancov) (ďalej len „útvar“) pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán úradu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.

(2) Na registratúrne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy (ďalej len „špeciálne druhy registratúrnych záznamov“) (napr. utajované skutočnosti, účtovné záznamy, výkazníctvo, záznamy personálnej agendy, pedagogické dokumenty – upraviť podľa podmienok úradu – vymenovať, ktoré máte), sa ustanovenia tohto registratúrneho poriadku vzťahujú primeraným spôsobom.Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti... (Doplniť podľa podmienok úradu.)

 

Registratúrny poriadok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu: Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre subjekty verejnej správy

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: Mgr. Jana Štefaničáková

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Mgr. Jana Štefaničáková

Zamestnaná v Štátnom archíve v Bratislave a od roku 2011 je riaditeľkou pobočky v Trenčíne. Je poverená výkonom štátneho odborného dozoru, vykonáva odborné archívne prehliadky pri vyraďovacom konaní, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry – registratúrne poriadky a plány, a vykonáva metodicko-inštruktážnu, školiacu a konzultačnú činnosť.

Dátum publikácie

09.04.2019