Reprezentačné výdavky pre organizácie verejnej správy

Príspevok sa venuje téme verejných prostriedkov, ktoré sú určené na úhradu výdavkov spojených s reprezentáciou a propagáciou. Subjektom verejnej správy je z normatívneho právneho predpisu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, povolené vynakladať prostriedky na reprezentáciu a propagovanie.

Image37546

Je potrebné upozorniť, že verejné prostriedky na reprezentáciu a propagovanie je možné výlučne iba používať a nie poskytovať (to znamená, že je zakázané verejné prostriedky poskytnúť ako finančný dar napríklad pri súťažiach alebo akciách realizovaných subjektom verejnej správy). Napríklad ale obstaranie vecného daru je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a plne nadväzuje na účel propagácie. Propagácia má výraznú spätosť s reprezentáciou, a to najmä vo vzťahu k tretím osobám – t. j. mimo zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Upozorňujeme, že propagáciou sa nemyslí transfer zriaďovateľa prevedený príspevkovej organizácii. Použitie znamená fyzický výdavok, bez možnosti poskytnutia prostriedkov. Existuje ale výnimka, ak sa poskytne preddavok na základe faktúry. Propagácia rovnako nie je poskytnutá dotácia z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku (v tejto súvislosti ale môže poskytovateľ dotácie určiť v zmluve o poskytovaní dotácie, že má prijímateľ dotácie povinnosť spropagovať obec alebo vyšší územný celok). Propagáciu subjektu územnej samosprávy možno zabezpečiť prostredníctvom médií, časopisov, súťaží, novín, porád a konferencií a podobne. Aj na tieto účely odporúčam vystavenie objednávky s priložením pozvánky na predmetnú akciu či inú činnosť (oznámenie, zmluvné zabezpečenie a podobne).

Upozorňujeme, že pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie platí normatívny akt – výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v znení neskorších predpisov. Aktuálna novela výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky spomína iba jednu skutočnosť (s účinnosťou od roku 2018), že štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia je oprávnená na úhradu vecného daruna úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 50 eur na jednu osobu poskytnutého predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň na základe predposlednej novelizácie výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky platí, že výnimočne v odôvodnených prípadoch možno poskytnúť zahraničnej delegácii a občanovi cudzieho štátu vecný dar vo vyššej hodnote, ako je ustanovené v odseku 2 a 3, najviac v hodnote do 3 000 eur na jednu osobu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

28.03.2018