Sezónne práce – sezónne zamestnávanie

Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Dĺžka tohto obdobia nemôže v žiadnom prípade prekročiť 8 mesiacov.

Image38825

Sezónna práca sa v závislosti od postupnosti ročných období automaticky opakuje každý rok. Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Dĺžka tohto obdobia nemôže v žiadnom prípade prekročiť 8 mesiacov. To platí aj pre občanov EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu v súlade so zákonom o službách zamestnanosti na území SR vykonávať sezónne práce najviac 90 dní na základe povolenia na zamestnanie a nad 90 dní, a to najviac 180 dní, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Ustanovenie o sezónnych prácach v našom právnom systéme vychádza z Nariadenia Rady EÚ č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v zmysle ktorého pod pojmom sezónny pracovník treba rozumieť každú zamestnanú fyzickú osobu, ktorá vykonáva prácu sezónneho charakteru pre podnik alebo zamestnávateľa na obdobie, ktorého dĺžka nemôže v žiadnom prípade prekročiť osem mesiacov. Pod pojmom práca sezónneho charakteru je potrebné chápať prácu, ktorá sa v závislosti od postupnosti ročných období automaticky opakuje každý rok. Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Za rovnakých podmienok to platí aj pre občanov Európskej únie. Štátni príslušníci tretích krajín môžu v súlade so zákonom o službách zamestnanosti na území Slovenskej republiky vykonávať sezónne práce najviac 90 dní na základe povolenia na zamestnanie a nad 90 dní, a to najviac 180 dní, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov na sezónne práce:

 • uzatvoriť pracovnoprávny vzťah so zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce,
 • počas trvania pracovnoprávneho vzťahu plniť povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov,
 • ak ide o občana EÚ alebo príslušníka tretích krajín (cudzinca), plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o službách zamestnanosti,
 • v závislosti od statusu zamestnanca (bežný zamestnanec, dôchodca, nezamestnaný, dohodár, študent, občan EÚ, cudzinec) plniť odvodové a ostatné povinnosti v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení,
 • zdaňovať príjem preddavkovým spôsobom.

S blížiacim sa letným obdobím vzniká u niektorých zamestnávateľov zvýšená potreba výkonu prác, ktoré sú viazané na toto ročné obdobie a pri ktorých je potrebný na prechodné obdobie zvýšený počet zamestnancov. Ide o sezónne práce, ktoré sa vyznačujú závislosťou od ročných období, pravidelným každoročným opakovaním a dĺžkou nepresahujúcou osem mesiacov v kalendárnom roku. Letnými sezónnymi prácami sú hlavne práce v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve, stavebníctve, turizme, cestovnom ruchu. Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to:

 • v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas,
 • na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obsah článku:

 1. Pracovný pomer na určitú dobu
 2. Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 4. Zamestnávanie občanov Európskej únie a cudzincov na sezónne práce
 5. Poistné na sociálne a zdravotné poistenie a zdaňovanie príjmu z výkonu sezónnych prác

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

11.07.2018