Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) na základe zmluvy a výnimky z tohto postupu so zmenami od 1. 1. 2019.

Image41634

Čl. I
Právna úprava

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“).

Čl. II
Úvodné ustanovenia

(1) Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) na základe zmluvy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní, identifikuje a následne klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov. Predmetom úpravy nie sú preddavky na nákup v hotovosti alebo preddavky poskytované v súvislosti s cestovnými náhradami a pod.

 

Komentár

Je potrebné odlišovať „preddavky poskytované subjektom verejnej správy na základe zmluvy“, t. j. poskytujú sa finančné zdroje vopred na zazmluvnené tovary a výkony a v prípade ktorých sa uplatňuje postup podľa § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z., od tzv. „preddavkov“ na nákup v hotovosti, na cestovné náhrady – tieto „preddavky sú síce použitím verejných prostriedkov subjektom verejnej správy, ale postup podľa cit. § 19 ods. 8 až 10 sa u nich neuplatňuje.

 

(2) Poskytnutie preddavku z verejných prostriedkov nie je nárokovateľné, ide o fakultatívnu možnosť, pre ktorú sa poskytovateľ verejných prostriedkov môže, ale nemusí rozhodnúť.

Preddavok môže poskytnúť subjekt verejnej správy z verejných prostriedkov dodávateľovi, ak tento o preddavok požiada; preddavok môže poskytnúť z verejných prostriedkov aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej subjekt verejnej správy poskytol verejné prostriedky v rámci svojej pôsobnosti vyplývajúcej z osobitného zákona (poskytovateľ verejných prostriedkov).

O preddavok sa žiada písomne a pred realizáciou preddavku. Pri poskytnutí preddavku podľa § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. sa admninistratívna finančná kontrola nevykonáva.

 

Pozrite si tiež podrobne spracovaný komentár s množstvom praktických príkladov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 

Komentár

O preddavok žiada dodávateľ výkonov a tovarov (ide o dodávku tovaru, práce alebo služieb) písomne poskytovateľa verejných prostriedkov, ktorý má v rámci zmluvného kontraktu s dodávateľom postavenie odberateľa, a to v záujme neskoršieho preukázania žiadosti o preddavok na účely výkonu finančnej kontroly (základná finančná kontrola, finančná kontrola na mieste) alebo auditu (vnútorného auditu alebo vládneho auditu) podľa zákona č. 357/2015 Z. z. Pri poskytovaní preddavku z verejných financií nejde o také poskytnutie verejných prostriedkov, pri ktorom vzniká povinnosť výkonu administratívnej finančnej kontroly podľa ustanovenia § 8 zákona č. 357/2015 Z. z., napr. pri poskytnutí dotácie, t. j. verejné prostriedky sa neposkytujú na konečné použitie dodávateľovi, ale ako úhrada vopred dodávateľovi za očakávané (zazmluvnené) dodanie tovaru, práce alebo služby.

 

(3) Preddavok sa poskytuje dodávateľovi na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (zmluva o dodávke výkonov a tovarov) uzatvorenej písomne vopred pred poskytnutím preddavku. Dodávateľ je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť.

 

Komentár

Obdobne ako pri prechádzajúcej právnej úprave má dodávateľ postavenie tretej osoby. Dodávateľ ako tretia osoba je povinná poskytnúť oprávnenej osobe (osoba vykonávajúca kontrolu alebo audit) súčinnosť pri výkone finančnej kontroly a auditu. Podľa ustanovenia § 23 zákona č. 357/2015 Z. z. „oprávnenia ustanovené v § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a povinnosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 sa vzťahujú na tretiu osobu rovnako“.

Pojmy z predchádzajúcej právnej úpravy ako kontrolovaný subjekt, auditovaný subjekt, auditovaná osoba boli nahradené pojmom a „povinná osoba“ a ten, kto je oprávnený kontrolovať alebo auditovať, je „oprávnená osoba“.

Oprávnenou osobou sa teda rozumie orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu (zákon č. 523/2004 Z. z.), ak vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu podľa § 4 alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z., ak vykonávajú vládny audit.

Povinnou osobou je orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit.

Osobou sa rozumie právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach zákona č. 357/2015 Z. z. nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.

Auditujúcim orgánom je ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu.

 

(4) Preddavky z verejných prostriedkov možno poskytovať:

Smernica je uvedená v skrátenom znení. Celé znenie smernice: Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: kolektív

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.03.2019