Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti

Kontrakt je považovaný za zmluvu povinne zverejňovanú a jej nezverejnenie považuje MF SR za porušenie finančnej disciplíny, nemožno deklarovať, že kontrakt je z právneho hľadiska nezáväzný.

Image42058

Čl. I
Právna úprava

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002

Komentár:

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. 12. 2002 bol schválený Návrh opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami (ďalej len „návrh opatrení“).

V súlade s prijatým návrhom opatrení vláda uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v ich pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej na rok 2004 (termín splnenia do 31. decembra 2003) a na ďalšie roky priebežne vždy do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Ďalej vo vzťahu k uvedeným kontraktom vláda uložila povinnosť zabezpečiť publikovanie kontraktov na internetových stránkach ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, ako aj na internetových stránkach organizácií, ak boli zriadené a poskytnúť vedúcemu Úradu vlády SR potrebné údaje pre vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke Úradu vlády SR. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na kontrakty na rok 2004 (termín splnenia do 31. januára 2004) a na ďalšie roky vždy do 31. januára.

Vláda SR uznesením č. 117 z 20. februára 2008 výnimkovala ministra financií, ministra hospodárstva a ministra zdravotníctva z povinnosti zabezpečiť uskutočnenie verejných odpočtov za všetky rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v jeho pôsobnosti, ako i z povinnosti zverejniť termín verejného odpočtu za každú svoju organizáciu.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. 12. 2002 vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, príp. v jeho riadiacej pôsobnosti, ktorá je svojím rozpočtom alebo príspevkom zapojená na rozpočet ústredného orgánu štátnej správy, resp. kapitoly, ktorú spravuje, sa upravia plánovacím a organizačným aktom, ktorým je kontrakt. Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu.

 

Čl. II
Úvodné ustanovenia

(1) Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“) a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti v súlade s Návrhom opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami prijatým uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 (ďalej len „smernica“) upravuje postup pri vypracovaní a uzatvorení kontraktov, ich obsah vrátane zabezpečenia transparentnosti a kontroly.

(2) Kontrakt je zverejňovaný plánovací a organizačný dokument interného charakteru, ktorý informuje verejnosť o činnosti organizácií v pôsobnosti ústredného orgánu a ich financovaní. Pri jeho príprave sa využijú ďalšie plánovacie mechanizmy a postupy zabezpečujúce prípravu plánu činnosti ústredného orgánu.

Komentár:

I. Definícia kontraktu:

Kontrakt je v podstate informácia pre verejnosť o tom, aké činnosti/aktivity/tovar/služby bude ústredný orgán zabezpečovať prostredníctvom ním zriadených rozpočtových alebo príspevkových organizácií a za aké financie. Kontrakt sa označuje ako zverejňovaný interný plánovací a organizačný dokument, ktorý nie je právnym úkonom v zmysle Obchodného zákonníka, t. j. uzavretie kontraktu nepredstavuje zásadnú zmenu vzťahov, nie je žiadnym osamostatnením organizácie zriadenej ústredným orgánom, nejde o privatizáciu, nejde o žiadnu zmenu/transformáciu rozpočtovej/príspevkovej organizácie, ktorá by umožňovala ich samostatnú (autonómnu) existenciu. Kontrakt je potrebné vnímať v kontexte súčasne existujúceho systému vzťahov a zodpovednosti medzi ústredným orgánom (v pozícii zriaďovateľa) a ním zriadenými rozpočtovými/príspevkovými organizáciami. Naďalej platí, že v prípade rozpočtových organizácií sa zachováva ich rozpočtová forma rozpočtového hospodárenia a v prípade príspevkových organizácií príspevková forma rozpočtového hospodárenia. Tento systém ostáva zachovaný a riaditeľ rozpočtovej/príspevkovej organizácie zodpovedá za výkon činností, ktorými je organizácia poverená (vrátane úloh určených kontraktom), ústrednému orgánu (jeho zriaďovateľovi). Na tomto princípe je založená aj zodpovednosť za plnenie financovaných činností vrátane kontraktu. Prípadné postihy sú limitované Zákonníkom práce.

Kontrakt aj ako „interný“ dokument sa však z hľadiska zverejňovania posudzuje ako povinne zverejňovaná zmluva.

Pri posudzovaní kontraktov a povinnosti ich zverejnenia sa v súčasnosti vychádza z ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Osobami povinnými podľa zákona o slobode informácií štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.

Z uvedeného vo vzťahu ku kontraktom medzi ústredným orgánom a ním zriadenými rozpočtovými/príspevkovými organizáciami vyplýva, že povinne zverejňovaná zmluva je aj zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy (teda ústredné orgány štátnej správy), súčasne platí, že v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená ústredným orgánom.

Zmluvu, resp. kontrakt možno tiež definovať ako dobrovoľnú dohodu, buď ústnu, alebo písomnú, medzi dvoma fyzickými alebo právnickými osobami uskutočniť určitú činnosť alebo prisľúbiť vykonať činnosť niekedy v budúcnosti alebo v závislosti na konkrétnej udalosti.

Preto možno definíciu pojmu „konktrakt“ ako „plánovacieho a organizačného dokumentu interného charakteru“ považovať v súčasnosti za diskutabilnú – predsa len v tomto prípade ide najmä o nakladanie a hospodárenie s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie a dotknutý môže byť aj majetok štátu.

Kontrakt medzi ústredným orgánom štátnej správy a ním zriadenou rozpočtovou/príspevkovou organizáciou sa považuje za zmluvu povinne zverejňovanú v CRZ a nedodržanie tejto povinnosti považuje MF SR za porušenie finančnej disciplíny.

V prípade kontraktov je povinnou osobou zadávateľ kontraktu (ústredný orgán) rovnako i realizátor kontraktu (štátna rozpočtová/príspevková organizácia zriadená ústredným orgánom, t. j. ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy).

II. Príprava kontraktov

Už pri príprave kontraktov je potrebné zo strany najmä ústredného orgánu dodržiavať istý, aplikačnou praxou vyprofilovaný postup, ktorý rieši 4 oblasti vo vzťahu ku kontraktu – ide o oblasti „účastníci kontraktu a zodpovednosť“, „činnosti a financovanie“, „hodnotenie a interná kontrola“ a „transparentnosť a uzatváranie kontraktu“.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie smernice nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: kolektív

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

23.04.2019