Smernica na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly

Smernica má s účinnosťou od 1. 1. 2018 zabezpečiť jednotné a transparentné hospodárenie s verejnými prostriedkami v záujme efektívneho riadenia jednotlivých programov kapitoly a určiť zodpovednosť jednotlivých organizácií a organizačných útvarov v celom rozpočtovom procese kapitoly.

Image24256

Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly.

Jednotlivé kapitoly zabezpečujú rôzne úlohy a pomôckou pre naplnenie požadovaného cieľa sú aj interné predpisy, ktoré sú veľmi špecifické a odlišné. Niektoré z týchto interných predpisov tiež napomáhajú zabezpečeniu rozpočtového procesu v príslušnej kapitole a je potrebné ich v čl. 1 vymenovať.

Názov organizácie:

(organizácia kapitoly)

Názov internej smernice:

Smernica na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly

 

Dátum vyhotovenia internej smernice:

 

Smernicu vypracoval:

 

Za správnosť smernice zodpovedá:

 

Smernicu schválil:

 

Účinnosť internej smernice od

 

Účinnosť internej smernice do

 
   

Čl. I
Právna úprava
 

Uvedenú problematiku upravujú:

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), Metodický pokyn MF SR č. 5238/2004-42 v znení prijatých dodatkov na usmernenie programového rozpočtovania, ďalšie súvisiace záväzné právne predpisy a interné predpisy jednotlivých kapitol.

Čl. II
Úvodné ustanovenia

(1) Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti kapitoly vrátane riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly (ďalej len „organizácie“) v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly. Smernica má zabezpečiť jednotné a transparentné hospodárenie s verejnými prostriedkami v záujme efektívneho riadenia jednotlivých programov kapitoly a určiť zodpovednosť jednotlivých organizácií a organizačných útvarov v celom rozpočtovom procese kapitoly.

Komentár

a) Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy na tri po sebe nasledujúce rozpočtové roky (napr. na roky 2018 až 2020) sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočtované príjmy a výdavky na prvý rok (rok 2018) sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky (na roky 2019 a 2020) sú orientačné a budú sa v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Naďalej sa zachováva zásada, že jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Jednotlivé subjekty verejnej správy (na účely tejto smernice rozpočtové a príspevkové organizácie) zapracujú do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa v rozpočtoch subjektov verejnej správy, t. j. aj v rozpočtoch rozpočtových a príspevkových organizácií, uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy. Uvedené zostavy poskytujú vláde a Národnej rade SR prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov sektora verejnej správy v 3 po sebe nasledujúcich rozpočtovaných rokoch, súčasne sa tak zabezpečujú aj údaje pre medzinárodné porovnávania.

Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje aj na príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rozpočte verejnej správy sa pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív teda uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Ďalej platí, že vynakladanie rozpočtových prostriedkov alebo inkaso príjmov sa neriadi rozpočtovou klasifikáciou, ale prednostne sa vychádza z príslušných právnych noriem oprávňujúcich dotknutý subjekt na výber rozpočtových príjmov alebo na realizáciu príslušných výdavkov.

Subjekty verejnej správy na zostavenie návrhu svojho rozpočtu aplikujú rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle MF SR.

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie.

Subjekty verejnej správy sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu nielen pri zostavovaní návrhu rozpočtu, ale i pri jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií.

Všeobecná pokladničná správa na základe svojho osobitného postavenia rozpočtuje výdavky na mzdy a poistné na úrovni položiek a vybrané výdavky na podpoložke s kódom xxx200 s názvom „Ostatné“.

Rozpočtová klasifikácia sa používa aj pri realizácii rozpočtov a vykazovaní údajov v systéme štátnej pokladnice.

...

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: kolektív

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

08.02.2018