Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i mimo verejnej správy a výnimky z tohto postupu... a klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Image36238

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i mimo verejnej správy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní a klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe

Čl. I
Právna úprava

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“).

Čl. II
Úvodné ustanovenia

(1) Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe, ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní, identifikuje a následne klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

(2) Poskytnutie preddavku z verejných prostriedkov nie je nárokovateľné, ide o fakultatívnu možnosť, pre ktorú sa poskytovateľ verejných prostriedkov môže, ale nemusí rozhodnúť.

Preddavok môže poskytnúť subjekt verejnej správy z verejných prostriedkov dodávateľovi, ak tento o preddavok požiada; preddavok môže poskytnúť z verejných prostriedkov aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej subjekt verejnej správy poskytol verejné prostriedky v rámci svojej pôsobnosti vyplývajúcej z osobitného zákona (poskytovateľ verejných prostriedkov).

O preddavok sa žiada písomne.

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie smernice nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: kolektív

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.12.2017