Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia RO a PO

Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií upravuje základné zásady rozpočtového hospodárenia so zmenami od januára 2018.

Image36171

Zmena hospodárenia od 1. 1. 2018 v rozpočtovej organizácii

Táto smernica je zameraná na pravidlá rozpočtového hospodárenia v sektore verejnej správy, prednostne na tie, ktoré riešia rozpočtové a príspevkové organizácie. Pravidlá rozpočtového hospodárenia platia pre všetky subjekty verejnej správy, teda aj na rozpočtové a príspevkové organizácie. Pretože však od roku 2018 dochádza k zásadným zmenám v hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, bol prehľad týchto zmien v hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií od roku 2018 zaradený do tejto smernice. Neustále platí, že hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií je významnou súčasťou rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a týka sa veľkého počtu subjektov verejnej správy. Sú to tiež pravidlá rozpočtového hospodárenia, ktoré sa však vzťahuje len na rozpočtové alebo na príspevkové organizácie a tieto zmeny nemožno v predmetných súvislostiach nespomenúť.

Rok 2018 je charakteristický novým prístupom k rozpočtovaniu verejných prostriedkov. Cieľom nového prístupu je zabezpečiť zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. V súlade s takto vytýčeným cieľom rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých svojich účtoch. Tým sa sleduje zabezpečenie zachytenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií tak, aby boli zaznamenané všetky finančné toky, pričom ale nesmie dôjsť k duplicitnému rozpočtovaniu.

Súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie od roku 2018 sú všetky prostriedky na príjmových účtoch vrátane prostriedkov podľa nového odseku 4 v § 17 zákona č. 523/2004 Z. z., ako i všetky prostriedky na výdavkových účtoch, prostriedky na iných účtoch rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie tak zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom.

Zmena hospodárenia od 1. 1. 2018 v príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia je zapojená na rozpočet svojho zriaďovateľa výlučne príspevkom. Rozpočet verejnej správy obsahuje príjmy a výdavky verejnej správy. Rozpočet príspevkovej organizácie ako jedného zo subjektov verejnej správy je súčasťou rozpočtu verejnej správy, preto sa v jej prípade vypustilo hospodárenie podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočtová organizácia tak od roku 2018 hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Súčasťou jej rozpočtu je príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov.

Je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

Celé znenie smernice nájdete tu. 

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: kolektív

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

12.12.2017