Smernica upravujúca výkon vnútornej kontrolnej činnosti

Prinášame smernicu upravujúcu výkon vnútornej kontrolnej činnosti v organizácii. Cieľom tohto vzoru internej smernice je dať návod na vytvorenie si jednotných pravidiel, ktorými by sa mali riadiť zamestnanci v rámci štruktúry systému vnútornej kontroly organizácie. Ide o kontrolu, ktorá je súčasťou účinného a efektívneho systému riadenia a vykonáva sa na jednotlivých stupňoch riadenia a v organizačných útvaroch organizácie.

tt_oko-pozera-cez-lupu Smernica upravujúca výkon vnútornej kontrolnej činnosti 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Organizácia ________  (ďalej len „organizácia“) v rámci svojho jednotného systému riadenia vydáva smernicu upravujúcu výkon vnútornej kontrolnej činnosti (ďalej len „smernica“).

Článok 2

Účel smernice

1. Predmetom smernice je upraviť jednotný postup pri výkone vnútornej kontrolnej činnosti, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť účinného a efektívneho systému riadenia a vykonáva sa na jednotlivých stupňoch riadenia a vo všetkých organizačných útvaroch organizácie.

2. Postup podľa tejto smernice sa nevzťahuje na výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), ktorý je upravený pre podmienky organizácie osobitným vnútorným predpisom.

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé jej znenie nájdete tu.

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

26.07.2017