Šport na dosah

Nadácia EPH vyhlasuje výzvu Šport na dosah 2019.

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. To sa ľahko povie... Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia. 

Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne znevýhodnení.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

 • športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením
 • mimovládne organizácie
 • školy a školské zariadenia

Aké projekty podporíme 

 • organizovanie športových turnajov pre deti a mládež so znevýhodnením
 • podpora tréningového procesu a individuálnej prípravy mladých športovcov so znevýhodnením
 • športové podujatia s účasťou detí a mladých ľudí so znevýhodnením podporujúce integráciu
 • účasť na súťažiach a turnajoch domácich a medzinárodných

Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovú sumu 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať podporu do výšky 2 500 EUR.

Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a realizáciou projektov zameraných na rozvoj športových aktivít cieľovej skupiny a na podporu:

 • registračné poplatky (súťaže)
 • poplatky za tréningy/členské
 • cestovné náklady - presuny na turnaje/súťaže
 • športové vybavenie (dresy, náčinie, pomôcky a pod.)
 • náklady spojené so zabezpečením asistencie telesne postihnutým/koučing
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

Časový harmonogram programu a aktivít:

3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

20. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov

20. 5. – 24. 5. 2019 – uzatváranie zmlúv

24. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia EPH

Nadácia EPH podporuje aktivity a prerozdeľuje finančné prostriedky prostredníctvom grantových programov, s jasne stanovenými podmienkami a procesom hodnotenia. O podpore projektov rozhoduje Správna rada na základe odporúčaní externých hodnotiteľov.