Šport v regióne 2019

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2019, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov.

Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 31. marca 2019.

Cieľ grantového programu:

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít,
 • zvýšenie kvality športovísk a športovej infraštruktúry,
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu,
 • podpora domácich športových súťaží, pretekov a turnajov.

Cieľová skupina:

 • deti a mládež do 18 rokov, dospelý so zdravotným alebo mentálnym postihnutím.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • materiálne zabezpečenie športových a voľnočasových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.),
 • výstavba, revitalizácia a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch (výmena podláh, modernizácia šatní a pod.),
 • materiálno-technické zabezpečenie športových podujatí (zakúpenie časomiery, štartovných čísel, zabezpečenie zdravotného dozoru a pod.),
 • vzdelávacie aktivity, workshopy a kurzy so zameraním na šport.

Neoprávnené náklady:

 • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
 • prenájom priestorov a vybavenia,
 • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
 • medaily, poháre, vecné odmeny, oblečenie,
 • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.).

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • Program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy a obce.
 • Predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba.
 • Žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji.
 • Žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2017 a 2018) nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Šport v regióne.
 • Žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok.

FINANČNÉ A FORMÁLNE KRITÉRIA PROJEKTU

Oprávnenosť projektu

 • Projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
 • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

Výška grantu

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 5 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 200 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Odporúčanie zamestnanca

 • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, ako sa bude zapájať do projektu, a prečo projekt odporúča.
 • Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

Prijímanie žiadostí

 • Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do marca 2019 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Povinné prílohy žiadosti:
 • sken dokladu o pridelení IČO,
 • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).
 • Pri registrácii je potrebné vybrať si programŠport v regióne 2019. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

5. marec 2019 Vyhlásenie grantového programu
31. marec 2019 Uzávierka predkladania projektov
1. – 28. apríl 2019 Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
29. – 30. apríl 2019 Výber podporených projektov
2. – 10. máj 2019 Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)
13. máj – 20. september 2019 Realizácia projektov, monitoring
30. september 2019 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1.september – 29. november 2019 Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia KIA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.