Transferové oceňovanie: čo sa zmenilo novelou ZDP pre obce, mestá a VÚC

Cieľom príspevku je komplexne vysvetliť problematiku transferového oceňovania právnických osôb z oblasti verejnej správy, a to so zameraním na sprísnenie tohto režimu od roku 2018.

Image39864

Transferové oceňovanie bolo počas dlhého obdobia doménou takmer výlučne zahraničných závislých osôb a v praxi táto téma rezonovala predovšetkým na úrovni nadnárodných korporácií pôsobiacich na území SR. Uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu poznali už prvé zákony o zdaňovaní príjmov po vzniku SR a z tohto princípu vychádza aj súčasný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „ZDP“). V roku 2009 síce bola zakotvená nová povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní, táto sa však vzťahovala opäť predovšetkým na zahraničné závislé osoby. Dôležitým míľnikom vo vývoji práva transferového oceňovania bolo jeho podstatné sprísnenie od januára 2015, kedy došlo k rozšíreniu osobnej pôsobnosti pravidiel transferového oceňovania zo všetkých zahraničných závislých osôb aj na všetky tuzemské závislé osoby. Výsledkom tejto zmeny bolo sprísnenie daňových povinností pre daňové subjekty, ktoré sa kvalifikovali ako tuzemské závislé osoby. Od uvedeného dátumu sa preto princíp nezávislého vzťahu stal relevantným už nielen pre nadnárodné korporácie, ale tiež pre všetky daňové subjekty v SR, ktoré splnili niektorú z definícií závislosti. Táto koncepčná zmena v uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu mala súčasne za následok aj rozšírenie tejto právnej úpravy na subjekty, ktoré môžeme zjednodušene charakterizovať ako právnické osoby v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC.

Vyššie zmienený princíp nezávislého vzťahu, ktorý ZDP upravuje vo svojom § 17 ods. 5 ZDP, vo svojej podstate vyžaduje od daňových subjektov takú úpravu základu dane, ktorá prihliada na komparáciu cien a podmienok v porovnateľných transakciách medzi závislými osobami a medzi nezávislými osobami. Pri bližšom pohľade na dôsledky tohto princípu však bolo možné konštatovať, že tieto do značnej miery zasahovali do podstaty vzniku predovšetkým obchodných spoločností v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC, keďže veľakrát bol jedným z ústredných dôvodov ich vzniku aj záujem na výhodnom poskytovaní služieb alebo iných plnení pre svojho zriaďovateľa, resp. pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa. Uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu so všetkými jeho dôsledkami sa preto už od začiatku rozšírenia transferového oceňovania na všetky tuzemské závislé osoby javilo ako problematické a z pohľadu týchto spoločností v rozpore s ich základným účelom kreovania. S cieľom reagovať na tieto praktické problémy s uplatňovaním princípu nezávislého vzťahu vydalo v roku 2016 Ministerstvo financií SR (MF SR) revidované usmernenie o náležitostiach dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktorého hlavnou zmenou bolo práve prispôsobenie pravidiel transferového oceňovania špecifickým podmienkam činnosti daňových subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. Toto prispôsobenie spočívalo v zavedení osobitného zjednodušeného režimu transferového oceňovania pre tieto subjekty, ktoré spočívalo predovšetkým v zavedení novej prezumpcie splnenia princípu nezávislého vzťahu (t. j. po splnení podmienok sa automaticky považuje princíp nezávislého vzťahu za dodržaný, bez skúmania detailov transakcie, tak ako je tomu pri závislých osobách vo všeobecnosti). Je však potrebné dať do pozornosti, že zjednodušené pravidlá sa uplatňujú výlučne po splnení stanovených podmienok, a preto ak tieto podmienky nie sú splnené, podlieha aj táto osobitná kategória daňových subjektov štandardným pravidlám transferového oceňovania, vrátane preukazovania princípu nezávislého vzťahu.

Z vyššie uvedeného preto vyplýva, že aj po zavedení zjednodušeného režimu transferového oceňovania sa od daňových subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC vyžaduje, aby v každej transakcii medzi závislými osobami na účely výpočtu základu dane posudzovali splnenie podmienok pre uplatnenie zjednodušeného režimu. Je dôležité zdôrazniť, že zjednodušenie pravidiel transferového oceňovania, ktoré boli zakotvené usmernením MF SR z roku 2016, nevylúčilo subjekty z oblasti verejnej správy spod uplatňovania transferového oceňovania, ale stanovilo len pravidlá, po splnení ktorých sa uplatní zjednodušený režim. Aj tento zjednodušený režim je však prísnejší v porovnaní so situáciou, ak by sa transferové oceňovanie neuplatňovalo vôbec. Tento minimálny rámec povinností zahŕňa vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní vo forme aspoň skrátenej dokumentácie a preukázanie splnenia podmienok zjednodušeného režimu transferového oceňovania.

Vývoj transferového oceňovania však ani po vyššie uvedených zmenách neustal a s účinnosťou od januára 2018 boli novelou ZDPvykonané ďalšie zmeny, ktorých dôsledkom je ďalšie sprísňovanie transferového oceňovania. Toto posledné sprísnenie spočíva v ďalšom rozšírení osobnej pôsobnosti transferového oceňovania, t. j. definície závislých osôb sa ďalej rozšírili, čo znamená uplatnenie transferového oceňovania aj na tie subjekty alebo transakcie, ktoré týmto pravidlám do konca roka 2017 nepodliehali.

Vyššie uvedené najnovšie zmeny sa síce výslovne nezmieňujú o subjektoch v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC, avšak rozšírené definície závislosti pokrývajú aj tieto daňové subjekty. Je preto možné zhrnúť, že v dôsledku najnovšieho vývoja dochádza k sprísneniu pravidiel transferového oceňovania aj pre daňové subjekty z oblasti verejnej správy (resp. pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti subjektov verejnej správy). Toto sprísnenie spočíva v potrebe opätovne preskúmať zmluvné vzťahy týchto daňovníkov, a to s cieľom zistiť, ktoré z týchto vzťahov budú považované za vzťahy medzi závislými osobami, t. j. vzťahy, na ktoré sa uplatňujú pravidlá transferového oceňovania (samozrejme, po splnení definície kontrolovanej transakcie podľa § 2 ZDP).

S cieľom prehľadnosti výkladu o najnovších pravidlách transferového oceňovania členíme tento príspevok na nasledujúce časti:

  1. Postup pre vyhodnotenie, či sa transferové oceňovanie ako také na subjekty verejnej správy uplatní alebo neuplatní.
  2. V prípade, ak sa transferové oceňovanie uplatní, uvádzame základné podmienky pre uplatnenie zjednodušeného režimu a jeho podstatné znaky.
  3. Dôsledky novely ZDP účinnej od januára 2018 na subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC.
  4. Praktické príklady.

Výsledkom nových pravidiel popisovaných v tomto príspevku je potreba starostlivo posudzovať vzťahy štátu, obcí, miest a VÚC a právnických osôb v ich zriaďovacej pôsobnosti z pohľadu splnenia definícií závislosti a v prípade kladnej odpovede následne posudzovať uplatnenie zjednodušeného alebo štandardného režimu transferového oceňovania.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie

22.10.2018