Účtovanie školskej jedálne na samostatnom účte od 1. 1. 2018

Účtovanie stravného školskej jedálne bez právnej subjektivity v obci a v RO zriadenej obcou podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC.

Image38435

Účtovanie v obci:

Podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky uverejneného pod č. MF/16786/2007-31, účinného od 1. 1. 2008 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007), je účtovanie stravného školskej jedálne bez právnej subjektivity v obci takéto:

Napr.:

Príklad účtovania školskej jedálne pri materskej škole alebo pri základnej škole bez právnej subjektivity v obci:

  • obec vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním - úhrada FA za potraviny
  • stravník uhrádza stravné vo výške finančného limitu na stravovanie (vo výške obstarávacej ceny surovín) mesiac vopred podľa vnútorného predpisu
  • cudzí stravník uhrádza stravné a réžiu podľa vnútorného predpisu
  • príspevok zo sociálneho fondu
  • zriaďovateľ určil všeobecne záväzným nariadením, že zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov (prevod réžie zo školskej jedálne na účet obce)

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

Účtovanie samostatného účtu školského stravovania: prevod stravného a réžie zriaďovateľovi priamo zo samostatného účtu

Príklad účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou:

  • rozpočtová organizácia vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním - úhrada FA za potraviny
  • stravník uhrádza stravné vo výške finančného limitu na stravovanie (vo výške obstarávacej ceny surovín) podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení kalendárneho mesiaca
  • zriaďovateľ určil všeobecne záväzným nariadením, že zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku s príkladmi účtovania nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Terézia Urbanová

AUTOR

Ing. Terézia Urbanová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

11.06.2018