Účtovanie transferov

Príspevok rozoberá účtovanie v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách (zriadených obcou alebo VÚC), účtovanie v obci, konsolidácia transferov, spárovanie transferových účtov pre účely konsolidácie (bez obchodných spoločností), konsolidácie transferov poskytnutých obchodnej spoločnosti v rámci samosprávy.

Image28073

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné (možnosť čerpania z výdavkového účtu v Štátnej pokladnici rozpočtovými organizáciami štátu, bezodplatne obstaraný majetok alebo prevod správy majetku štátu na inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu) vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej.

Základné pravidlá účtovania transferov sú vymedzené v § 19 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Vo všeobecnosti platí, že ten, kto poskytne transfer (dotáciu alebo príspevok), má náklad. Ten, komu sa transfer (dotácia alebo príspevok) poskytol, účtuje do doby použitia transferu ako záväzok voči tomu, kto transfer poskytol. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje o výnosoch. Kapitálové transfery sa časovo rozlišujú aj u príjemcu (stále časovo rozlíšený výnos) aj u poskytovateľa (časovo rozlíšený náklad – len v prípade, ak sa poskytuje organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). V prípade poskytnutia transferov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných aktív je poskytovateľom dotácií štát, ktorého reprezentuje Ministerstvo financií SR a nie správca kapitoly, cez ktorú bola dotácia poskytnutá. Kapitola štátneho rozpočtu nie je účtovná jednotka v zmysle zákona o účtovníctve, preto o poskytnutých transferoch účtuje správca kapitoly a v mene štátu účtuje o nákladoch na poskytnuté transfery v rámci štátneho rozpočtu Ministerstvo financií SR. Obce a vyššie územné celky majú jednoduchšiu štruktúru a náklady na poskytnuté transfery sa účtujú v obci alebo na úrade samosprávneho kraja v prípade, ak bol transfer poskytnutý z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku.

Je potrebné sledovať viac dimenzií transferov. Okrem toho, že sa transfery rozdeľujú na bežné a kapitálové, môžu byť ešte členené podľa zdroja na transfery od zriaďovateľa alebo od iných subjektov. Od iných subjektov môžu byť transfery v rámci verejnej správy a mimo nej. Ďalším dôležitým hľadiskom, od ktorého závisí účtovanie, je, či sú prostriedky účelovo určené alebo nie sú.

Zdroj prostriedkov sa chápe v užšom ponímaní, čiže ak sa transfer poskytuje zo štátneho rozpočtu cez rozpočtovú kapitolu alebo obec, či VÚC, tak sú to prostriedky štátu a o ich spotrebe sa účtuje na MF SR. Ak obecnej rozpočtovej organizácii je poskytnutý takýto transfer, uvádza sa ako transfer zo štátu, aj keď bol poskytnutý prostredníctvom obce. Podobne je to aj v prípade prostriedkov EÚ, ktoré sú prostriedkami od iných subjektov mimo verejnej správy, aj keď sú poskytované štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Ak sa tieto prostriedky zapájajú do rozpočtu na Ministerstve financií SR (napríklad prostriedky štrukturálnych fondov EÚ) a navyšujú rozpočet niektorej z kapitol štátneho rozpočtu, tak sú z hľadiska účtovníctva považované za prostriedky štátneho rozpočtu. Organizácia (správca kapitoly, obec, VÚC) o transferoch, ktoré dostáva a poskytuje, ďalej účtuje ako o záväzku voči tomu, kto transfer poskytol a ako o pohľadávke voči organizáciám, ktorým poskytla transfer ďalej.

Príklad:

Z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR je poskytnutý príspevok na obstaranie zdravotníckej techniky pre obecnú príspevkovú organizáciu – zdravotnícke zariadenie, prostredníctvom obce. Účtovanie bude nasledovné:

  1. MF SF (štát) poskytne rozpočtové prostriedky do kapitoly MZ SR, ktoré sú určené do samosprávy. Zaúčtuje sa náklad časovo nerozlíšený, pretože sa poskytuje transfer mimo štátnej správy.
  2. MZ SR neúčtuje náklad ani výnos, pretože poskytuje transfer ďalej (samo ho nespotrebúva) – účtuje záväzok voči štátu a pohľadávku voči obci;
  3. obec podobne ako MZ SR neúčtuje náklad ani výnos – účtuje záväzok voči MZ SR a zároveň znižuje tento záväzok, pretože poskytla transfer obecnej príspevkovej organizácii;
  4. obecná príspevková organizácia účtuje časovo rozlíšený výnos – do výnosov rozpúšťa čiastku zodpovedajúcu nákladom na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z tohto kapitálového transferu, resp. na opravné položky.

Účtovanie v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách

Účtovanie bežných transferov je v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách štátu podobné. Kým príspevkové organizácie dostávajú transfer na bežný účet (221 – Bankové účty), z ktorého uhrádzajú výdavky na bežnú prevádzku, tak rozpočtové organizácie čerpajú z výdavkového rozpočtového účtu (225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov).

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami na bežnú prevádzku z transferu sa účtuje vznik výnosu na účte 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. V rozpočtových organizáciách sa na konci účtovného obdobia zúčtuje výdavkový rozpočtový účet s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Ak príspevková organizácia do konca účtovného obdobia nespotrebovala bežný transfer a ani neodviedla svojmu zriaďovateľovi nespotrebovanú časť, tak sa preúčtuje na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Nasledujúci rok sa pri použití transferu účtuje zúčtovanie transferu priamo z účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu na účet 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu. Na účte 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa účtuje aj zúčtovanie transferov poskytnutých zo štátnych finančných aktív.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

07.08.2018