Účtovná závierka pre neziskové organizácie 2017

V súlade s príslušnými predpismi je účtovná jednotka povinná vyhotoviť výročnú správu, prípadne mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom. Je tiež povinná uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora v súlade so zákonom o účtovníctve...

Image30717

Základným právnym predpisom, ktorý ustanovuje účtovnej jednotke povinnosť zostaviť účtovnú závierku, je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to § 6 ods. 4 a nadväzne § 17 a § 18. Podrobnosti o účtovnej závierke a vzor účtovných výkazov pre neziskové účtovné jednotky ustanovuje opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov. Pre rok 2017 nebola prijatá žiadna novela opatrenia, ktoré ustanovuje účtovnú závierku.

Proces účtovnej závierky

Jednotlivé položky účtovnej závierky nadväzujú na postupy účtovania ustanovené opatrením Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, a poskytuje sa osobám, ktoré informácie z nej využívajú – členovia, samosprávne orgány, kontrolné orgány, darcovia, banky alebo verejnosť.

Všetky neziskové účtovné jednotky bez ohľadu na to, či majú následne povinnosť predkladať svoju účtovnú závierku externým užívateľom alebo nie, sú povinné k poslednému dňu účtovného obdobia zostaviť účtovnú závierku a mať ju k dispozícii.

Účtovná uzávierka predstavuje proces, ktorý zahŕňa prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh a samotné uzatvorenie účtovných kníh. Následne sa zostaví účtovná závierka a vypracuje výročná správa. Ak to osobitný predpis vyžaduje, overí sa účtovná závierka štatutárnym audítorom, zverejní a uloží sa výročná správa a ročná účtovná závierka do registra účtovných závierok v súlade so zákonom o účtovníctve alebo podľa hmotnoprávneho predpisu, podľa ktorého postupuje nezisková účtovná jednotka.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Jana Vršková, Ing.

Súvisiace odborné články

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

03.01.2018