Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane)

Podľa zákona o dani z príjmov v platnom znení je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb povinný zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu jeho použitia.

Image20823

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou).

Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2017 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 vyšší ako 3 320 eur, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia do 16 mesiacov od zverejnenia prehľadu prijímateľov zostaveného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa stavu k 31. 12. 2017, aktuálne najneskôr 31. mája 2019.

Upozorňujeme, že celý postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku trvá niekoľko dní.

Údaje na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa doručujú elektronicky a zverejňujú sa na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka (ďalej len „portál OV“).

Spôsob a postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku nájdete na https://www.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Stranky/Zverejnovanie-specifikacie-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov.aspx

Redakcia Obchodného vestníka zverejní údaje do 5 pracovných dní od pripísania sumy uhradeného správneho poplatku na účet vydavateľa.

Prijímatelia si môžu stav svojich žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku prezerať na portáli OV cez „Prehľad podaných formulárov“.

Ak si prijímateľ vyššie uvedenú povinnosť nesplní včas a riadne, Notárska komora Slovenskej republiky ho podľa odseku 14 vyššie citovaného paragrafu nezaradí do zoznamu prijímateľov na rok 2020.

Bližšie informácie o zverejňovaní údajov poskytne redakcia Obchodného vestníka na tel. č.: 02/88891 250, 02/88891 149, 02/88891 142 alebo elektronicky na:ov.mssr@justice.sk​​.

Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

13.05.2019