Určenie počtu zamestnancov školy

V školách a školských zariadeniach sa počet zamestnancov určuje tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy alebo školského zariadenia. 

Image39339

Koľko zamestnancov a v akom profesijnom zložení môže zamestnávateľ zamestnávať, nie je ustanovené žiadnym právnym predpisom. Taktiež nie sú žiadnym právnym predpisom určené ani počty zamestnancov v školách.

Určenie počtu zamestnancov je v kompetencii zamestnávateľa, ktorý ich počet určuje v závislosti od svojich potrieb a podmienok a, samozrejme, aj v závislosti od svojich finančných možností. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V rámci tejto kompetencie zamestnávateľa je aj určenie počtu zamestnancov tak, aby boli zabezpečené všetky procesy, ktoré musí zamestnávateľ zabezpečovať. V školách je určenie počtu zamestnancov ovplyvnené aj množstvom finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom na platy a obvykle sa určuje po dohode so zriaďovateľom.

V školách a školských zariadeniach sa počet zamestnancov určuje tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy alebo školského zariadenia. Počet pedagogických zamestnancov školy sa odvíja od počtu žiakov školy a s tým súvisiacim počtom tried v škole so zohľadnením minimálneho a maximálneho možného počtu žiakov v jednotlivých triedach príslušného ročníka určených zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V školskom klube detí sa počet vychovávateľov určuje v závislosti od počtu výchovných skupín školského klubu detí so zohľadnením základného úväzku vychovávateľa školského klubu detí stanoveného nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z. a počet vychovávateľov v školskom internáte sa určuje v závislosti od počtu žiakov ubytovaných v internáte so zohľadnením základného úväzku vychovávateľa školského internátu. Počet učiteľov sa určí v závislosti od počtu vyučovacích hodín, ktoré je potrebné v škole podľa učebných plánov v jednotlivých triedach a ročníkoch týždenne odučiť so zohľadnením základných úväzkov učiteľov príslušného druhu a typu školy.

Napr. základná škola, ktorá má podľa učebných plánov v prvom až deviatom ročníku odučiť 243 vyučovacích hodín za týždeň (22 + 23 + 25 + 26 + 27 + 29 + 30 + 31 + 30) a má v každom ročníku jednu triedu, by potrebovala odučiť 243 hodín týždenne, čo je v závislosti od 23-hodinového základného úväzku učiteľa základnej školy (s výnimkou učiteľa prvého ročníka, ktorého základný úväzok je 22 hodín) potreba cca 11 učiteľov (243 : 23 = 10,56). So zohľadnením kratšieho úväzku riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy by bolo v takomto prípade potrebných 12 až 13 učiteľov vrátane riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy.

Ak by uvedená škola mala jednu výchovnú skupinu školského klubu detí s prevádzkou od 6,00 do 17,00 hod., čo je 11 hodín priamej výchovnej práce, na zabezpečenie školského klubu detí by potrebovala cca dvoch vychovávateľov, ktorých základný úväzok je 5,6 hodiny.

Okrem zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné v škole zabezpečiť aj prevádzku školy ako budovy, ktorú zabezpečujú spravidla nepedagogickí zamestnanci, a to najmä školník, údržbári a upratovačky. Ich počet závisí do veľkosti školy, počtu tried a počtu budov, v ktorých sa škola nachádza. 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Belešová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesijnú kariéru pracuje v rezorte školstva; 21 rokov pôsobí na Ministerstve školstva SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Celý čas  sa venuje odmeňovaniu a pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov rezortu školstva vrátane štátnych zamestnancov. Je spoluautorkou právnych predpisov z oblasti odmeňovania a iných pracovnoprávnych predpisov a je členkou pracovných skupín na prípravu zákonov platných pre oblasť verejnej a štátnej správy a rezort školstva. Dlhoročne pôsobí ako lektorka v uvedenej oblasti aj ako autorka odborných článkov.  

Dátum publikácie

04.09.2018