Veľká novela katastrálneho zákona od 1. októbra 2018

Novela katastrálneho zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. 10. 2018 sleduje najmä potreby zrýchlenia registrácie nehnuteľností a prípravy na nové plnohodnotné elektronické služby katastra pre verejnosť.

Image38000

Katastrálny zákon upravuje o. i. najmä postup pri evidencii nehnuteľností, jej vedenie, zápis práv k nehnuteľnostiam a iné. V tomto príspevku poukážeme na najvýznamnejšie zmeny.

1. Definuje sa tzv. iná oprávnená osoba, ktorou je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to záložný veriteľ, oprávnený z vecného bremena, nájomca, správca majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce. Taktiež Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak ide o nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov. Uvedená zmena bola prijatá z dôvodu, že doterajší zákon pojem oprávnená osoba používal, ale konkrétne ho nedefinoval (§ 3a).

2. V doterajšom znení katastrálneho zákona platilo, že v katastri „sa spravidla“ nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby. Táto formulácia spôsobovala aplikačné problémy (akú záväznosť má „spravidla“), preto sa budú evidovať len tie stavby, ktoré majú obvodové múry a budú uzavreté strešnou konštrukciou (vypúšťaný § 6 ods. 2).

3. Doteraz platilo, že v prípade pochybností, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhodoval príslušný okresný úrad (teda ten, ktorý bol príslušný na konanie). Toto spôsobovalo nejednotný výklad v rámci celej SR, kedy podľa jedného okresného úradu ide o nehnuteľnosť, ktorá má byť evidovaná v katastri a podľa iného okresného úradu tomu bolo naopak. Po novom o tomto bude rozhodovať Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako orgán s celoslovenskou pôsobnosťou. O tom, či ide alebo nejde o predmet evidovania v katastri, rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti príslušného okresného úradu o rozhodnutie (§ 6 ods. 2).

4. V súčasnosti sa v katastri eviduje len cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Po novom sa však už bude evidovať cena všetkých nehnuteľností, čím sa napomôže k plneniu štatistických účelov. Cena všetkých nehnuteľností sa bude evidovať až po účinnosti novely, nebude sa spätne dopĺňať [§ 7 písm. b)].

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

19.09.2018