Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestnu daň za psa a miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Image40347

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018

obce/mesta .........

o miestnej dani z nehnuteľností na území obce/mesta ......

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ....... na základe originárneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Časť I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich ustanoveniach zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Všeobecne záväzné nariadenie je uvedené v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.


NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018

obce/mesta .........

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ....... na základe originárneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Všeobecne záväzné nariadenie je uvedené v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.


NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018

obce/mesta .........

o miestnej dani za psa chovaného na území obce/mesta ......

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ....... na základe originárneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 29 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Všeobecne záväzné nariadenie je uvedené v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.


NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... /2018

obce/mesta .........

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce/mesta ......

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta ....... na základe originárneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až § 36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Všeobecne záväzné nariadenie je uvedené v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Ondrej Beracka

Právnik a právny poradca. Od roku 2008 sa špecializuje na obchodné a občianske právo a osobitosti pracovno-právneho prostredia a tiež na legislatívnu úpravu verejnej správy.

Pracoval pre poradné orgány Rady EÚ. Bol rozhodcom rozhodcovského súdu a publikuje v odbornej literatúre.

Dátum publikácie

30.11.2018