Vybrané problémy dokumentácie o transferovom oceňovaní

Zjednodušený režim transferového oceňovania sa uplatní na konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky podľa § 22a zákona o účtovníctve a tiež na vybrané subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC.

Image27244

Správne vedenie transferovej dokumentácie stojí na začiatku riešenia problematiky transferového oceňovania spoločnosti. Príspevok sa bližšie venuje základným pravidlám pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní s ilustratívnymi praktickými príkladmi. 

Pravidlá transferového oceňovania sú založené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o dvoch základných povinnostiach, ktoré pre daňové subjekty vyplývajú z pravidiel transferového oceňovania, a to 1. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a 2. povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

POZNÁMKA

V praxi sa môžeme stretnúť s prístupom, v ktorom je kladený dôraz výlučne na vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní, avšak bez zohľadňovania väzby dokumentácie, resp. údajov v nej obsiahnutých na vyčíslenie základu dane závislej osoby.

Je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené dve základné povinnosti predstavujú na sebe relatívne nezávislé právne povinnosti daňových subjektov, pričom splnenie jednej z nich automaticky neznamená splnenie druhej povinnosti. Platí totiž, že spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní ešte samo osebe nemusí neznamenať aj správnosť vyčíslenia základu dane.

Spracovanie dokumentácie preto daňovému subjektu môže pomôcť vyhnúť sa sankcii za nevedenie dokumentácie, avšak nemusí zabrániť prípadnému dorubeniu dane z dôvodu transferového oceňovania. Vylúčený nie je ani opačný prípad, pri ktorom nevedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní ešte a priori nemusí znamenať aj porušenie princípu nezávislého vzťahu, aj keď takéto prípady je možné očakávať skôr len výnimočne.

Je možné zhrnúť, že dôkladné a včasné vedenie dokumentácie predstavuje rozhodujúci nástroj daňových subjektov, prostredníctvom ktorého môžu preukázať splnenie povinností vyplývajúcich z uplatňovania princípu nezávislého vzťahu. Správne vedenie dokumentácie preto stojí na začiatku riešenia problematiky transferového oceňovania v každej obchodnej spoločnosti. V tomto príspevku sa bližšie venujeme základným pravidlám pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktoré ilustrujeme na praktických príkladoch.

Režimy transferového oceňovania

Podľa usmernenia MF SR z roku 2016 môžeme rozlíšiť dva základné režimy transferového oceňovania, ktoré sa odlišujú nárokmi kladenými na prípravu dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Zjednodušený režim transferového oceňovania sa uplatní na konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky podľa § 22a zákona o účtovníctve a tiež na vybrané subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. Tento zjednodušený režim sa prejavuje:

  1. v jednoduchších pravidlách pre uvádzanie kontrolovaných transakcií v dokumentácii,
  2. v zjednodušenom spôsobe uvádzania vlastníckej a organizačnej štruktúry v dokumentácii a
  3. v zjednodušenom preukazovaní dodržania princípu nezávislého vzťahu, ktorý sa po splnení podmienok považuje za preukázaný.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie

05.12.2017