Výročná správa neziskovej organizácie

Povinnosť zostavenia výročnej správy ukladá neziskovej organizácii okrem zákona o účtovníctve aj zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Nezisková organizácia vypracúva výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.

Image27607

Pod pojmom nezisková organizácia sa rozumie právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Neziskové organizácie musia klásť pri svojej činnosti veľký dôraz na budovanie vlastnej dôveryhodnosti v očiach zainteresovaných strán. Tými sú všetky subjekty dotknuté činnosťou konkrétnej neziskovej organizácie. Patria sem orgány verejnej správy, iné neziskové organizácie, médiá, ale napríklad aj vlastní zamestnanci, dobrovoľní aktivisti alebo tí, v ktorých prospech nezisková organizácia vyvíja svoju činnosť. Pri budovaní dôvery voči zainteresovaným stranám má významné miesto aj výročná správa. Je to ucelený dokument organizácie obsahujúci všetky relevantné údaje o činnosti organizácie za určité obdobie.

Všeobecne o výročnej správe pojednáva ustanovenie § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Povinnosť zostavenia výročnej správy ukladá neziskovej organizácii okrem zákona o účtovníctve ako účtovnej jednotke aj osobitný predpis, a to § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Výročná správa musí obsahovať:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, právna norma taxatívne neustanovuje, aké príjmy a výdavky v prehľade sú významné, účtovná jednotka zostaví jednoduchý výkaz cash flow, ktorý je povinnou súčasťou výročnej správy,

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,

h) ďalšie údaje určené správnou radou.

Článok je skrátený, celé znenie článku nájdete tu.

AUTOR

Ing. Anton Kolembus

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov, č. osvedčenia 235/94. Daňovému a účtovnému poradenstvu sa venuje od roku 1994, od roku 2000 sa venuje aj publikačnej činnosti.

Dátum publikácie

07.11.2017