Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

Počnúc 1. júlom 2017 sa zmení doručovanie do vlastných rúk pre občanov, a to v správnych konaniach. Pôjde o predĺženie a tiež zosúladenie odbernej lehoty pri fikcii doručenia, ktorá je v prospech účastníkov. Predĺženie konaní to však spôsobiť môže.

tt_postarsky-bicykelNovela Správneho poriadku, ktorá zmenu prináša, je účinná od 1. júla 2017

1. Aplikačné problémy

V úvode musíme začať jednoznačne pomenovaním terajšieho stavu [právny stav daný platným znením zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)], ktorý už dlhodobo vykazuje znaky neudržateľnosti. Totiž pri doručovaní do vlastných rúk, čo sú tie najdôležitejšie úkony, ktoré správny orgán vykonáva (najmä rozhodnutia), je stanovený presný mechanizmus, ako má správny orgán svoju písomnosť do vlastných rúk (zatiaľ majme na zreteli výlučne fyzickú osobu) doručiť. Tento model ostáva zachovaný aj po 1. júli 2017, teda správny orgán prvýkrát doručuje cez poštový podnik, ak však adresáta nezastihne, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Tieto kroky sú určené Správnym poriadkom a musia byť zo strany doručujúceho podniku naplnené.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu.

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Ondrej Beracka

Právnik a právny poradca. Od roku 2008 sa špecializuje na obchodné a občianske právo a osobitosti pracovno-právneho prostredia a tiež na legislatívnu úpravu verejnej správy.

Pracoval pre poradné orgány Rady EÚ. Bol rozhodcom rozhodcovského súdu a publikuje v odbornej literatúre.

Dátum publikácie

20.06.2017