Výzva číslo V. P HaZZ 2019

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel

Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Vyhlasovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia

07. 05. 2019

Termín uzávierky

21. 06. 2019

Adresa na predkladanie žiadostí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Hasičského a záchranného zboru odbor plánovania a koncepcií

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

Legislatívny rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty:

· Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

· Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

· Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby v zmysle stavebného zákona),

· Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice

· Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, výmena výplňových otvorových konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia),

Poznámka: intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami sú nevyhnutne realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu, pre zaradenie príslušného projektu v súvislosti s podporou pamiatkového objektu je rozhodujúci účel, na ktorý má byť objekt využívaný.

Trvanie projektu

rok 2019-2023

Základný cieľ projektu

Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Ukazovateľ

Merateľnou hodnotou je počet zásahov, výjazdov, aktivít subjektov zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Kritéria výberu a poradie ich dôležitosti

1. Vhodnosť, účelnosť a efektívnosť projektu

zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc, nadobudnutia budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, previazanosť navrhovaných aktivít s činnosťami, cieľmi a očakávanými výsledkami.

0 – 30 b

2. Cieľ a udržateľnosť projektu

zvýšenie ochrany verejných priestranstiev pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc, nadobudnutia budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice

0 – 20 b

3. Realizácia projektu a merateľnosť výstupov

definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov, spolupráca s orgánmi štátnej správy a základnými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií.

0 – 20 b

4. Rozpočet a komplexnosť projektu

Ø Prehľad, zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu, štruktúra a popis aktivít predkladaného projektu

0 – 20 b

Ø Úroveň spracovania dokumentácie projektu a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie obsahu projektu

0 – 10 b

Personálna matica

K žiadosti je potrebné predložiť personálnu maticu k projektu.

Personálnou maticou sa rozumie súbor informácií o odborných, riadiacich
a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Jej prílohou je podpísaný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu.

Náležitosti žiadosti

· podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

· podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Disponibilný objem zdrojov

12 000 000,00 Eur

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie: 3 000,- EUR

Maximálna výška dotácie: 30 000,- EUR

Kontakt na Ministerstve vnútra SR

e-mail: dotaciaphz@minv.sk

Investičná časť:

  • plk. Ing. Rastislav Koleda, tel.: 02/4859 3431

e-mail: rastislav.koleda@minv.sk

Finančná časť:

  • kpt. Ing. Eva Sirotová, tel.: 02/4859 3495

e-mail: eva.sirotova@minv.sk

Vzor žiadosti a prílohy

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1.

Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, ktorý tvorí prílohu č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1.

Vzor personálnej matice, ktorý tvorí prílohu č. 2 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1

Údaje o štatutárnom zástupcovi žiadateľa ktorý tvorí prílohu č. 3 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1

Kontrolný list povinných príloh a náležitostí k žiadosti, ktorý tvorí prílohu č. 4 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1.

Vzor identifikácie nehnuteľnosti, ktorý tvorí prílohu č. 5 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1

Potvrdenie – minimálne početné stavy a minimálne materiálno – technické vybavenie dobrovoľného zboru obce, ktorý tvorí prílohu č. 6 k žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickej forme v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1

Poznámka

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená na adresu uvedenú na predkladanie žiadostí. Spisový obal v zalepenej obálke je potrebné označiť „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ, VÝZVA číslo V. P HaZZ 2019“.

Doplňujúce informácie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie

v roku 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa zasielajú na adresu určenú na predkladanie žiadostí do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia výzvy, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti.

Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty žiadosť osobne podá na adrese zasielania žiadostí.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli.

Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé strany predloženej dokumentácie a všetky strany musia byť žiadateľom očíslované.

Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenej lehote na podanie nebudú akceptované.

Vyhlasovateľ uzná dodatočné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie podľa §8a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak mu budú doručené do 10 kalendárnych dní od termínu uzatvorenia výzvy, pričom k danému postupu nebude žiadateľ osobitne vyzývaný.

Za doklady ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie dotácie sa považujú doklady vyžadované zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj doklady vyžadované zákonom č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti môže odstrániť vyhlasovateľ bez konzultácie so žiadateľom.

Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so žiadateľom:

- doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide;

- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;

- upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá;

- opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie.

Dôležité upozornenie!

K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vypracovať rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, ktorý je súčasťou tejto výzvy (príloha č. 1 žiadosti o poskytnutí dotácie). Suma výdavkov označená ako kategória uvedená v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie je záväzná. Rozpočet výdavkov, na ktoré sa požaduje dotácia, je potrebné doplniť o vecnú špecifikáciu. Dotáciu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu.

Žiadateľ predloží k dokladu o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky čestné prehlásenie, že predmetný účet bol zriadený na vedenie dotácie.

Ak je žiadateľ platcom DPH, ktorý si môže uplatniť odpočítanie DPH,
za oprávnený výdavok sa bude považovať iba výdavok na úhradu bez DPH.

Druhy oprávnených výdavkov:

· realizácia nových stavieb

· rekonštrukcia a modernizácia

· nadobudnutie budovy

· prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Pre stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich, ktoré sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu a budú financované výdavkami z kategórie 700, žiadateľ predloží k žiadosti o poskytnutie dotácie výkresovú dokumentáciu a kontrolný rozpočet, v ktorom vyznačí stavebné práce, na uskutočnenie ktorých žiada dotáciu. Kontrolný rozpočet nesmie obsahovať agregované – súborné položky.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti žiadateľ predloží k žiadosti o poskytnutie dotácie kúpnu zmluvu, alebo zmluvu o budúcej zmluve, prípadne iný dokument preukazujúci zámer nadobudnúť nehnuteľnosť. Žiadateľ spolu s týmito dokumentmi predloží aj písomný záväzok, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nezmení po dobu desiatich rokov od jej nadobudnutia.

Dotácia sa neposkytuje na platby za kúpu pozemkov, alebo ich častí. Dotácia sa neposkytuje na platby za prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí.

 

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku identifikovanému podľa prílohy č. 5 a písomný záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby.

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu dokončenej stavby (nadstavba a stavebné úpravy), podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe identifikovanému podľa prílohy č. 5 a písomný záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu dokončenej stavby (prístavby), podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku identifikovanému podľa prílohy č. 5, a písomný záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby.

Pre všetky druhy oprávnených výdavkov žiadateľ predloží písomný záväzok, že nadobudnutú alebo dokončenú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od nadobudnutia alebo dokončenia zmeny stavby.

Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie

Kontrolný list príloh a náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie je vypracovaný z dôvodu verifikácie predkladaných príloh a náležitostí žiadateľom ako metodická príručka.

Zloženie komisie, ktorá je výberovým a hodnotiacim orgánom upravuje § 5 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vzor zmluvy

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie, vrátane prílohy rozpočtu výdavkov financovaných z dotácie, ako aj ďalšie vzorové tlačivá k vyhodnoteniu dotácie, sa nachádzajú v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese http://www.minv.sk/?dotacie-1.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku; ochranu a správu štátnych hraníc; bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy; veci zbraní a streliva; súkromné bezpečnostné služby;...