Výzva na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2019.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6c ods.1 zákona č.597/2003 Z. z. ofinancovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.).
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.
Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke: „Časopisy – výzvana rok 2019“

Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať aj elektronicky (wordový dokument, v súbore Excel prílohu č. 1 k žiadosti) na adresu: casopisy@minedu.sk.

Písomné žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy ministerstvo nebude akceptovať.

Písomné žiadosti doručené po stanovenom termíne či chybne spracované, komisia nebude
posudzovať. Zaslané žiadosti sa nevracajú.

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

16. 05. 2019.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.