Výzva na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a ryb

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými
prílohami:

 • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
  Hraničná 12
  815 26 Bratislava, na prízemí č. dverí 27
 • alebo poštou na adrese:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná 12
  815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. 

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu
z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej
agentúre po dátume 31. máj 2019 (3. pracovný deň po termíne), bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Podmienky pre žiadateľa - poskytovateľa služby sú zadefinované v prílohe č. 1 schémy.

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode 4 prílohy č. 1 schémy.

Upozornenie:

Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle Prílohy č. 1 k schéme sú:

 • originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev nie staršie ako 60 dní ak je žiadateľ služby registrovaným subjektom podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z príslušného registra, ktorým žiadateľ preukazuje oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
 • kópiu osvedčenia o registrácii pre DPH, ak je poskytovateľ služby platiteľom DPH alebo vyhlásenie poskytovateľa služby, že nie je platiteľom DPH,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o vedení účtu v banke, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá dotácia,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne
  poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného
  na zdravotné poistenie, 
 • ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení, vyžaduje sa pre poskytnutie dotácie jeho registrácia v RPVS pred podpisom zmluvy o poskytnutí pomoci,
 • zoznam predpokladaných účastníkov výstavy a propozície výstavy alebo iný doklad, ktorým žiadateľ vierohodne preukáže výšku nákladov alebo výdavkov na zabezpečenie účasti na výstave (suma účastníckeho poplatku, registračného poplatku, suma za výstavbu a zariadenie výstavného stánku, suma za zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu, suma za zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody a suma za prenájom výstavných priestorov), 
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov vystavené na IČO žiadateľa, nie starší ako tri mesiace, 
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 30 dní, ak je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri, (rovnako aj
  subjekt, ktorý podniká podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo Živnostenského registra nie staršieho ako 30 dní, ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri (podľa
  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník),

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR.