Výzva o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46819(2016/XA) na poskytovanie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46819(2016/XA) (ďalej len „schéma“)

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2019 v termíne od 15. mája 2019 do 14. júna 2019 na opatrenie dotácia na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:

 • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
  Hraničná 12
  815 26 Bratislava, na prízemí č. dverí 27
 • alebo poštou na adrese:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná 12
  815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 19. 06. 2019 (3. pracovný deň po termíne), bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.
Podmienky poskytovania pomoci pre žiadateľa sú zadefinované v bode L. schémy.

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode L. schémy.

Upozornenie:

Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle bodu L. schémy sú:

 • originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev nie staršie ako 60 dní ak je žiadateľ služby registrovaným subjektom podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z príslušného registra, ktorým žiadateľ preukazuje oprávnenie vykonávať hospodársku činnosť a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla1
 • kópiu osvedčenia o registrácii pre DPH, ak je poskytovateľ služby platiteľ DPH alebo vyhlásenie poskytovateľa služby, že nie je platiteľ DPH,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o vedení účtu v banke, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá dotácia,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz
  nelegálneho zamestnávania (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je
  v konkurze, v reštrukturalizácii, a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
 • ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení, vyžaduje sa pre poskytnutie dotácie jeho registrácia v RPVS pred podpisom zmluvy o poskytnutí pomoci.
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov vystavené na IČO žiadateľa, nie starší ako tri mesiace,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 30 dní, ak je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri, (rovnako aj subjekt, ktorý podniká podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo Živnostenského registra nie staršieho ako 30 dní, ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri (podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník),
 • ak je podnik poistený, musí predložiť: kópiu poistnej zmluvy, správu poisťovne o likvidácii straty („Likvidačná správa“) a kópiu dokladu o vyplatení poistného plnenia
 • originál alebo úradne osvedčenú kópiu znaleckého posudku, ak je žiadateľ nepoistený
 • kópiu dokladu o nariadení opatrení podľa osobitného predpisu, ktorý vystavila regionálna veterinárna a potravinová správa
 • kópiu dokladu o splnení opatrení podľa osobitného predpisu, ktorý vystavila regionálna veterinárna a potravinová správa
 • obratovú súpisku zvierat z príslušného podniku za mesiac, v ktorom došlo k úhynu alebo k usmrteniu zvierat, ak ide o podnik, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo zápisnicu z likvidácie zvierat, ak ide o podnik, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva
 • kópiu dokladu o registrácii chovu zvierat podľa osobitných predpisov

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR.