Výzva za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci.

Kód výzvy IROP-PO2-SC212-2019-42

Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Formálne náležitosti

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Schéma štátnej pomoci / schéma pomoci de minimis:

Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka), IROP
programové obdobie 2014 – 2020, jún 2018

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „SO pre IROP”, „MZ SR“ alebo „poskytovateľ“) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 (ďalej len „ŠC 2.1.2“) pre projekty zamerané na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) dvojkolový proces výberu projektov.

1.1 Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre špecifický cieľ 2.1.2 

Adresa: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 19. februára 2019

Dátum uzavretia: 21. mája 2019

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) vyčlenených na výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-2019-42 predstavuje 28 379 452 eur. 

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“), ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje štátneho rozpočtu tvoria spolu nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk v sekcii
MZ SR, formou webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373.

1.4 Financovanie projektu

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej „Stratégii financovania EŠIF“ a podľa pravidiel „Schémy štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov, (skupinová výnimka) – ŠC 2.1.2“, a to nasledovne: 

Tabuľka: Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt podľa žiadateľa

Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom je:

  • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v prípade, ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve;
  • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie
    integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia  

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.