Výzva za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja.

Kód výzvy IROP-PO2-SC212-2019-43

Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Schéma štátnej pomoci / schéma pomoci de minimis:

Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka), IROP programové obdobie 2014 – 2020, jún 2018

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „SO pre IROP”, „MZ SR“ alebo „poskytovateľ“) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 (ďalej len „ŠC 2.1.2“) pre projekty zamerané na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) dvojkolový proces výberu projektov.

1.1 Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre špecifický cieľ 2.1.2

Adresa: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 25. februára 2019
Dátum uzavretia: 27. mája 2019

Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom je:

  • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v prípade, ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve;
  • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie
    integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

Platí v prípade, ak v PZ bola ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.