Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 50. výzvu výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

30 000 000,00 €

Dátum vyhlásenia: 29. 3. 2019

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple .
  • Priebežná platba
  • Predfinancovanie
 
  • Výzva určená pre žiadateľov s uskutočneným Verejným obstarávaním

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Stanovené hodnotiace kolá

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28. 06. 2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30. 08. 2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.