Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela

Článok sa zameriava na vecné zmeny, ktoré boli vykonané v zákone o odpadoch z dôvodu jeho novelizácie zákonom č. 292/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Image21421

Vzhľadom na rozsah novely nie je cieľom tohto článku analýza každého jednotlivého novelizačného bodu, ale snaha upriamiť pozornosť na tie zmeny, ktoré majú asi najväčší dosah a význam pre osoby nakladajúce alebo pôsobiace v odpadovom hospodárstve. Uvedený článok bude mať tri časti.

Tento článok je subjektívnym názorom autora.

Prvá časť

Zákon č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 292/2017 Z. z.“), je doposiaľ najrozsiahlejšia novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorá obsahuje 247 novelizačných bodov. Napriek tomu, že približne polovicu novelizačných bodov možno považovať za legislatívno-technickú úpravu, resp. spresnenie doteraz platného textu bez nejakého výrazného dosahu, stále ostáva dosť novelizačných bodov, ktoré majú vecný význam. Vzhľadom na rozsah zákona č. 292/2017 Z. z. je závere článku uvedený stručný prehľad oblastí, ktoré boli touto novelou dotknuté.

Pôsobnosť zákona

Vo vymedzení pôsobnosti zákona o odpadoch nastal presun v § 1 medzi odsekmi 2 a 3 – presun nakladania s telami zvierat a ich časťami z odseku 3 do odseku 2 ako písmeno k).

Základné pojmy

V základných pojmoch došlo k úprave pojmu recyklácia, uvedená úprava odstránila nepresnosť, keď odkazy na pojmy recyklácie v osobitných oddieloch boli nesprávne umiestnené na konci definície. Úprava nastala aj v definícii mobilného zariadenia. Na prvý pohľad nepatrná zmena, a to vypustenie jedného slovíčka „najmä“ z § 5 ods. 4 písm. c), má však v tomto prípade značný vecný význam. Doteraz sa prostredníctvom mobilného zariadenia mohol zhodnotiť/zneškodniť aj odpad mimo miesta svojho vzniku, a teda k zhodnoteniu/zneškodneniu odpadu mobilným zariadením mohlo dochádzať mimo miesta vzniku tohto odpadu. Laicky by sa dalo konštatovať, že kým doteraz mohol odpad aj prísť za mobilným zariadením, teraz musí mobilné zariadenie prísť za odpadom do miesta jeho vzniku.

Je otázne, ako sa uvedená zmena bude vykonávať v praxi v prípadoch, ak vznikne potreba zhodnotiť/zneškodniť malé množstvo odpadu mimo miesta jeho vzniku, keď sa v blízkosti bude nachádzať mobilné zariadenie, pričom nemusí byť ekonomicky a technicky výhodný presun tohto zariadenia. Vzhľadom však na zmenenú definíciu pojmu mobilné zariadenie by prevzatie takéhoto odpadu do mobilného zariadenia na zhodnotenie/zneškodnenie, teda zhodnotenie/zneškodnenie odpadu mobilným zariadením mimo miesta vzniku tohto odpadu, mohlo napĺňať znaky konania v rozpore so zákonom o odpadoch a súhlasom. Pri tom najstriktnejšom výklade by to v podstate znamenalo, že ak odpad vznikol v prevádzke XY na ulici XY, tak mobilné zariadenie by malo byť umiestnené v prevádzke XY na ulici XY a mohlo zhodnotiť/zneškodniť iba odpad vzniknutý v prevádzke XY na ulici XY. Prax zrejme prinesie aj situácie, keď predmetom zhodnotenia/zneškodnenia mobilným zariadením bude odpad vznikajúci napr. pri výstavbe ciest, kde miestom vzniku bude niekoľko kilometrový úsek alebo prípady, keď umiestnenie mobilného zariadenie na mieste vzniku odpadu nebude možné alebo bude problematické.

Bude preto dôležité, ako sa v súhlase vymedzí zhodnotenie/zneškodnenie odpadu v mieste vzniku. V § 135c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 sa však nič nehovorí o súhlasoch vydaných na prevádzku mobilného zariadenia podľa doterajších predpisov, vzniká preto otázka, aký vplyv má zmenená definícia na súhlasy vydané podľa doterajších predpisov, keďže z § 135c nevyplýva pre prevádzkovateľov povinnosť predložiť súhlas na preskúmanie.

S mobilným zariadením súvisí ešte jedna zmena, tá sa však nachádza vo vyhláške č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Podľa § 27 ods. 1 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. (ďalej len „vykonávacia vyhláška“) k žiadosti o súhlas na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením sa vyžadujú nové náležitosti, a to podľa písm. c) údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného zariadenia a podľa písm. d) preukázanie vlastníckeho práva k zariadeniu. Uvedené požiadavky sa týkajú iba nových žiadostí o udelenie tohto súhlasu.

V dôvodovej správe sa k doplneniu písmena d) uvádza, že preukázanie vlastníckeho vzťahu k zariadeniu je potrebné, pretože na to isté zariadenie boli vydané viaceré súhlasy rôznymi okresnými úradmi v sídle kraja. Nedá sa vylúčiť, že formulácia písmena d) môže poniektoré subjekty zvádzať k špekulácii, čie vlastnícke právo k zariadeniu sa má preukazovať, a teda či vlastnícke právo žiadateľa o súhlas alebo či žiadateľ o súhlas má preukázať, kto má zariadenie vo vlastníctve, napr. lízingová spoločnosť. Domnievame sa, že cieľom zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bolo preukazovanie vlastníckeho práva žiadateľa o súhlas voči mobilnému zariadeniu. Tento zámer ministerstva, a teda aby žiadateľ bol vlastníkom, je uvedený aj vo vyhodnotení pripomienok vznesených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele vykonávacej vyhlášky, kde sa uvádza, že súhlas sa udelí vlastníkovi tohto zariadenia. Vzhľadom na uvedené by potom tento súhlas nemal byť udelený žiadateľovi, ktorý spláca mobilné zariadenie formou lízingu, a teda v čase splácania nie je ešte vlastníkom zariadenia.

Bolo by preto žiaduce, aby ministerstvo vydalo usmernenie jednak v prípade miesta vzniku odpadu a zároveň ohľadne preukazovania vlastníckeho práva, aby sa predišlo rôznym výkladom a postupom orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva.

Nové definície, ktoré zaviedol zákon č. 292/2017 Z. z., sú: skladovanie výkopovej zeminy, dopravca odpadu, prekládková stanica komunálneho odpadu.

Z definície pojmu skladovanie výkopovej zeminy vyplýva, že táto výkopová zemina je odpadom na rozdiel od zeminy podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch, k skladovaniu zeminy dochádza mimo staveniska, pričom je určený účel využitia tohto odpadu. Uvedená zemina sa má zároveň skladovať mimo zariadenia na zhodnocovanie či zneškodňovanie odpadu, uvedené podporuje aj znenie definície skladovania odpadu v § 3 ods. 3 zákona o odpadoch a účel jej využitia. Trochu problematickejšie môže byť chápanie konca definície, teda či sa má skladovať mimo miesta vzniku alebo či sa má využiť mimo miesta vzniku. Vzhľadom na uvedenie, že sa má skladovať mimo staveniska, čo by sme mohli považovať za miesto vzniku a vo väzbe na § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sme toho názoru, že uvedené je potrebné chápať vo význame jej využitia mimo miesta vzniku tejto výkopovej zeminy. Keďže táto výkopová zemina je odpadom, tak sa na jej držiteľa budú vzťahovať povinnosti držiteľa odpadu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu. 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Ivana Jušková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

AUTOR

JUDr. Ivana Jušková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

30.01.2018