Založenie neziskovej organizácie obcou

V praxi samospráv sa vyskytujú situácie, kedy si obec z rôznych dôvodov chce založiť napr. vlastnú nadáciu alebo neziskovú organizáciu.

Image38926

1. Úvod

V praxi samospráv sa vyskytujú situácie, kedy si obec z rôznych dôvodov chce založiť napr. vlastnú nadáciu alebo neziskovú organizáciu. Nie je to vylúčené, naopak, je to pomerne častý jav v samospráve, existujú napr. rôzne nadácie miest.

2. Možné organizácie, ktoré prichádzajú do úvahy

V praxi môže ísť o viacero právnických osôb, do úvahy prichádzajú nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia alebo neinvestičný fond.

2.1 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby:

(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä

  1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

2.2 Nadácia

2.3 Neinvestičný fond

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

01.08.2018