Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Poslancovi od 1. februára 2019 možno priznať ďalšiu odmenu (nad rámec „základnej“). Modelov odmeňovania poslancov môže byť veľké množstvo, lebo zákon okrem maximálnej výšky odmeny žiadne bližšie podrobnosti neuvádza a necháva vždy na obecné zastupiteľstvo konkrétnej obce, aby si tieto zásady odmeňovania upravilo.

Image41176

Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len ako „poslanec“) je súčasťou kolektívneho orgánu obce – obecného zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poskytnutie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva teda nie je povinnosťou, na druhej strane ale býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo [§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení].

Odmeňovanie poslancov

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov. Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.

Základná odmena poslanca

Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona prvej vety o obecnom zriadení poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Podľa ustanovenia § 15 ods. 4 zákona o obecnom zriadení členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Odmeňovanie zástupcu starostu

Podľa § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie smernice nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

11.02.2019