Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Odmena za výkon funkcie poslanca nie je povinnou náležitosťou, býva však obvyklá. Ak má byť odmena poslancom poskytovaná, musí mať obec schválené zásady odmeňovania poslancov, bez nich nemožno odmeny poslancom poskytovať.

Image34978

Zásady odmeňovania poslancov - VZOR

Obecné zastupiteľstvo v .............. v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v ..................

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v ........... (ďalej aj len ako "poslanec"/"poslanci").

Článok 2

Odmena za výkon funkcie poslanca

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške ............ €/mesačne.

(2) Pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v danom mesiaci sa odmena podľa ods. 1 tohto článku kráti o 50 % .

Do pozornosti dávame aj práve ministerstvom vnútra pripravovanú novelu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej by od 1. 1. 2018 mala byť výška odmeny poslanca obmedzená priamo zákonom v kalendárnom roku vo výške najviac jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa počtu obyvateľov. Táto novela navrhuje aj zavedenie stropu pre odmeny členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov.

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie smernice aj so vzorom nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

19.09.2017