Záverečný účet obce/VÚC – výsledok rozpočtového hospodárenia

V príspevku sa zameriame na problematiku výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku. 

Image26962

V článku uvedieme niekoľko príkladov a postupov účtovania, aby sme objasnili niektoré skutočnosti, ktoré ešte stále vyvolávajú nejasnosti a spôsobujú problémy pri výpočte prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku.

Výsledok rozpočtového hospodárenia obec/vyšší územný celok (VÚC) zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce/VÚC, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce/VÚC, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, avšak pre výpočet prebytku/schodku rozpočtu sa finančné operácie z rozpočtu vylučujú.

1. Výpočet a účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Na uvádzaných príkladoch si ukážeme spôsob výpočtu prebytku/schodku rozpočtu obce/VÚC a postup pri účtovaní výsledku hospodárenia v obci/VÚC.

Obce/VÚC účtujú v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p (ďalej len „Postupy účtovania“).

1.1 Výpočet a účtovanie prebytku rozpočtu

Po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov obec/VÚC s cieľom zistenia výsledku hospodárenia spracuje súhrnnú bilanciu príjmov a výdavkov, vrátane bilancie príjmových a výdavkových finančných operácií.

Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce/VÚC, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

O použití prebytku rozpočtu rozhoduje zastupiteľstvo obce/VÚC pri prerokúvaní záverečného účtu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

07.03.2018