Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2019.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je do 26. apríla 2019.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 10. mája 2019.

Prioritné témy výzvy

Oblasťou podpory v roku 2019 sú aktivity a programy zamerané na:

  • formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, prevenciu alergií a respiračných problémov,
  • ochranu duševného zdravia žiakov,
  • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
  • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi.

Žiadateľ

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľom škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie (ďalej len „žiadateľ“).

Trvanie projektu

Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 2. septembra 2019 a všetky aktivity musia byť ukončené do 10. decembra 2019, pričom pridelené finančné prostriedky musia byť použité len v priebehu realizácie projektu.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.